Vi väljer hållbara resor och transporter

Samband_crop_liten

I Helsingborg ska det gå att ta sig fram tryggt, säkert och effektivt i ett trafiksystem som värnar om cykel- och gångtrafikanter och uppmuntrar till kollektiva resor. Våra resor och transporter ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska främja helhetslösningar som ger synergieffekter mellan olika transport- och trafikslag, för att minska störningarna i trafiken och stadsmiljön. Vi ska sprida kunskap och verka för ett mer hållbart förhållningssätt till bilen, vilket ska leda till nya och mer hållbara val och beteenden.

Därför prioriterar vi att:

  • Utveckla promenadstaden Helsingborg, där gående får ett betydelsefullt och ökat utrymme i staden. #promenadstad
  • Belysa och främja cyklisterna och cyklandets fördelar för att minska bilberoendet och för att få fler att välja cykeln som transportmedel. #cyklist
  • Stötta och initiera hållbara lösningar för privatbilismen och det delade användandet av gemensamma fordon. #fordonspool
  • Skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafiken, och uppmuntra förändringar i beteende som leder till hållbart resande. #kollektivt
  • Främja pålitliga system för hållbara transporter och samdistribution av varor i och kring staden. #transportsystem

Wiki/kunskap:

#resor

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!