Vi utvecklar landskap som främjar biologisk mångfald

Ansvar_crop_liten

I Helsingborg ska växt- och djurliv kunna leva och frodas i sina naturliga miljöer. Vi ska arbeta medvetet och tvärsektoriellt för att skydda och bevara antalet inhemska arter och de miljöer som behövs för deras överlevnad. Vi ska bli bättre på att se och främja mångfalden i våra vattendrag och marina miljöer. Kulturlandskapet i Helsingborg ska återspegla mer av sitt ursprung, så att vi kan använda våra omgivningar för att skapa en långsiktig balans och motståndskraft.

Därför prioriterar vi att:

  • Främja en planering som skyddar och utvecklar våra vattendrag, parker skogar ängar och åkrar, och de värden för miljö och människa som de innehåller. #planering
  • Återställa allt fler ursprungliga naturmiljöer i och kring Helsingborg i samarbete med olika aktörer. #naturmiljöer
  • Skydda och bevara de land- och vattenområden som har eller kan bidra till en hög biologisk mångfald. #skydd
  • Använda oss av verktyg så som balanseringsprincipen i all stadsutveckling. #balans

Wiki/kunskap:

#biologiskmångfald

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!