Vi skapar jämställdhet i samhället

Delaktighet

I Helsingborg ska människor bli lika väl bemötta, ha lika förutsättningar att hålla sig friska och uppleva sig lika väl integrerade i samhället oavsett kön. Vi ska ta bort de klyftor som existerar och bryta gamla mönster som utgör hinder för jämställdhet, för i Helsingborg ska det inte finnas strukturer som gör skillnad på män och kvinnor. Tillsammans måste vi våga utmana och ställa krav på varandra för alla kvinnors och mäns rätt att vara jämställda.

Därför prioriterar vi att:

  • Genomlysa strukturer i våra verksamheter och utveckla metoder och arbetssätt som skapar fler jämställda utbildningar, arbetsplatser och fritidsaktiviteter. #jämställt
  • Utjämna socioekonomiska skillnader mellan kvinnor och män genom att fördela hälsofrämjande insatser där de bäst behövs. #fördela
  • Rikta insatser och sprida kunskap för att förebygga och minska psykisk ohälsa bland unga, med särskilt fokus på unga kvinnor. #psykiskhälsa
  • Arbeta tvärsektoriellt och innovativt för att öka särskilt utsatta kvinnors deltagande i samhället. #deltar
  • Arbeta aktivt med samhällsstrukturer för att motverka hot och våld mot kvinnor. #hot

Wiki/kunskap:

#jämställdhet

Varje länk ovan leder till en specifik wiki för varje prioritering!