Värdefulla samband

Genom att synliggöra samband ökar förståelsen för orsak och verkan kring hur samhället ser ut. Samband handlar om att följa flöden genom tid och rum, och att kunna skapa fysiska och virtuella kopplingar mellan människor, händelser och företeelser. Att upptäcka och se värdefulla samband ger kunskap om konsekvenser av våra individuella val. Kunskap om värdefulla samband ökar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart.
Våra största utmaningar handlar om hur vi ställer om beteenden för att minska vår globala påverkan, och tar bort strukturer som hämmar individuell utveckling. I Helsingborg ska vi bli ännu bättre på att se sambanden som finns mellan hur vi agerar och vår globala påverkan. Vi behöver lära mer om och förstå de samband som skapat förutsättningarna för oss som lever i Helsingborg idag. För att själva kunna bli ledande, utveckla och använda de bästa lösningarna ska vi lära och inspireras av goda exempel.