Allas delaktighet

Delaktighet är ett uttryck för demokrati, och är en av de viktigaste hörnstenarna i en långsiktig samhällsutveckling. Att öka invånarnas delaktighet handlar om att hitta fungerande former för dialog, medskapande och återkoppling. Delaktighet skapar förtroende och förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart.

Våra främsta utmaningar handlar om att skapa tillit och ge utrymme för allas röster så att delaktigheten kan öka i Helsingborg. Vi ska skapa förutsättningar för att kunna delta i samhället. Vi ska också fokusera på en hög grad av valfrihet, så att alla kan vara med och påverka stadens utveckling och sina egna liv. Barn och ungas engagemang och delaktighet är viktig för stadens långsiktiga arbete, och vi ska låta dem få ta plats och bidra till en positiv utveckling för Helsingborg.