Våra 5 viljeinriktningar

Så jobbar vi

Vårt livskvalitetsarbete styrs av fem viljeinriktningar, som pekar ut vad vi vill uppnå med vårt program. Viljeinriktningarna är långsiktiga och innebär mycket arbete, och de ska kunna inspirera alla i Helsingborg till att vilja vara med och bidra till en bättre framtid. Principen för vårt livskvalitetsarbete är att vi tillsammans ska stötta och uppmuntra till initiativ och aktiviteter, och gemensamt skapa de förutsättningar som vi tror att invånarna i Helsingborg behöver för Så jobbar viatt kunna känna en ökad livskvalitet.

Varje viljeinriktning är indelad i ett antal fokusområden, som visar på vilka prioriteringar vi har gjort inom varje viljeinriktning – det vill säga vad vi ska fokusera att jobba på. Fokusområdena är framtagna utifrån Helsingborgs största utmaningar – de områden där vi kan göra störst skillnad, eller där vi behöver förbättra oss mest.

Till varje fokusområde hör också ett antal prioritering, som ger en ytterligare fingervisning om de viktigaste frågorna inom varje fokusområde att jobba med.

Det innebär att vi har tre nivåer i livskvalitetsprogrammet, viljeinrikting – fokusområde – prioritering, och vårt arbete kan därför också handla om allt ifrån de stora till de mer specifika frågorna.

Att göra rätt

Livskvalitetsarbetet ska vara levande, och fokus ska ligga på att göra rätt saker, inte att göra sakerna rätt. Därför kommer programmet att kontinuerligt följas upp, och revideras vid behov. Du är en viktig medspelare i allt livskvalitetsarbete, och vi uppmanar dig att vara med och påverka. I vår wiki kan du kommentera och fylla på med egen kunskap och erfarenhet och ge tips och idéer på vad Helsingborg kan jobba med för att skapa förutsättningar för en ökad livskvalitet.