Våra 5 viljeinriktningar

Vi vill ha ett varmt välkomnade

Varmt välkomnande är en inställning som bygger på tankar om lika rättigheter och möjligheter, och är grunden för gemenskap. Det handlar om hur vi bemöter varandra, och vilken sorts stad vi vill vara. Det varma välkomnandet lockar människor till Helsingborg och bidrar till ökad stolthet – både för staden, för de som bor här och för den jag själv är. Ett varmt välkomnande förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart.

Så här gör vi

I Helsingborg har mångfalden en plats och ingen ska bli felaktigt behandlad, diskriminerad eller kränkt. Det ska finnas utrymme för självförverkligande, och vi vill bygga vår framgång på människors individuella och jämlika förutsättningar.

Helsingborg ska bli tillgängligt och välkomnande för alla, så att allt det som kan berika oss och vår stad blir synligare. Det gäller både sådant som redan finns i Helsingborg idag, och sådant som kan attraheras till staden. Vi ska också vara lyhörda för önskemål och specifika behov som finns i stadens olika områden, eftersom även Helsingborgs olikheter som stad stimulerar och attraherar.

Därför prioriterar vi att:

 • Utveckla arbetssätt och samarbeten som skapar lika möjligheter för alla och får oss
  att tänka och agera inkluderande i allt vi gör.
 • Ta bort fysiska hinder och kommunikativa barriärer som försvårar våra kontakter
  med varandra eller begränsar vår rörelsefrihet.
 • Ta tillvara den internationella kompetensen i staden.
 • Stärka våra stadsdelars identiteter och utveckla våra närområden för att bättre
  tillgodose de önskemål och behov som finns bland de boende i staden.

Helsingborg ska fortsätta attrahera människor och vi ska arbeta för att de som redan bor i staden kan och vill stanna. Vi behöver komma till rätta med bostadsbristen i Helsingborg.
Vi har ett ansvar att planera för att kunna erbjuda ett hem till de som är i behov av det. Människor som av olika skäl tar sig till Helsingborg för att undkomma konflikter och katastrofer ska bli välkomnade och få ett bra mottagande.

Helsingborg ska erbjuda en stor variation av bostäder. Vi ska skapa goda förutsättningar för såväl olika prisklasser, hyresnivåer och upplåtelseformer som storlek och lägen. Vi ska också kunna erbjuda bostäder med smarta funktioner och anpassningar, med stöd som gör det möjligt för alla att kunna ha sin egen bostad.

Därför prioriterar vi att:

 • Skapa en god dialog mellan markägare och byggherrar som fokuserar på att
  tillgodose dagens och framtidens behov hos boende och bostadssökande i
  Helsingborg.
 • Testa och använda innovativa lösningar som skapar klimatsmarta boenden ur ett
  livscykelperspektiv.
 • Utveckla samarbeten och modeller med olika aktörer som gör det möjligt för de
  som idag av olika skäl står utanför bostadsmarknaden att kunna få sin egen bostad.
 • Säkra ett ansvarsfullt mottagande av nyanlända med boenden av god kvalitet och
  ett värdigt bemötande.

I Helsingborg ska alla kunna ha en värdefull sysselsättning, och ingen ska behöva sakna samhällsgemenskap på grund av arbetslöshet. Vi ska sträva efter att fler kommer i arbete, och att erbjuda ett hållbart arbetsliv. Stadens aktörer behöver tillsammans kunna erbjuda attraktiva och värdeskapande former av frivilliga arbetsinsatser.

I Helsingborg ska vi lätt kunna engagera oss, och lätt hitta eller skapa en plats för att
kunna odla våra intressen tillsammans med andra.

Helsingborg har potentialen att bli ett nav för innovationer som visar vägen mot en hållbar utveckling, och vi ska stötta, uppmuntra och skapa miljöer som lockar innovatörer.

Därför prioriterar vi att:

 • Främja lösningar som bidrar till ett hållbart arbetsliv utifrån individuella
  förutsättningar och personliga behov.
 • Stötta frivilliga insatser som väcker engagemang och gör det möjligt att delta efter
  bästa förmåga.
 • Uppmuntra fler att våga förverkliga sina idéer, med särskilt fokus på hållbara
  innovationer.
 • Medverka i utvecklingen och förnyelsen av kultur- och föreningslivet, så att fler ska
  vilja och kunna aktivera, organisera och engagera sig.

Vi vill ha allas delaktighet

Delaktighet är ett uttryck för demokrati, och är en av de viktigaste hörnstenarna i en långsiktig samhällsutveckling. Att öka invånarnas delaktighet handlar om att hitta fungerande former för dialog, medskapande och återkoppling. Delaktighet skapar förtroende och förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart.

Så här gör vi

I Helsingborg ska vi våga prova nya vägar med olika sätt att nå ut med information och skapa dialog, och bli en föregångare för demokratiarbete. Det behövs transparens och tydlighet för att öka insynen och möjligheterna att påverka Helsingborgs utveckling, så att ingen ska tvivla på att vi vill varandras och stadens bästa. Vi ska tillsammans jobba på bred front för att ytterligare öka förtroendet för Helsingborgs stads organisation, och tilliten till varandra.

Därför prioriterar vi att:

 • Främja transparensen, insynen och medskapandet i våra verksamheter, för att
  lyckas fånga fler goda idéer och kunna dela kunskap.
 • Tillsammans med olika aktörer vidareutveckla en tydlig, öppen och ärlig
  kommunikation som skapar förtroende för Helsingborg, demokratin och mellan
  oss.
 • Prova nya vägar öppet och nyfiket med nya lösningar och samarbeten för att
  etablera Helsingborg som en världsledande nod för internets möjligheter.

I Helsingborg ska människor bli lika väl bemötta, ha lika förutsättningar att hålla sig friska och uppleva sig lika väl integrerade i samhället oavsett kön. Vi ska ta bort de klyftor som existerar och bryta gamla mönster som utgör hinder för jämställdhet, för i Helsingborg ska det inte finnas strukturer som gör skillnad på män och kvinnor. Tillsammans måste vi våga utmana och ställa krav på varandra för alla kvinnors och mäns rätt att vara jämställda.

Därför prioriterar vi att:

 • Genomlysa strukturer i våra verksamheter och utveckla metoder och arbetssätt
  som skapar fler jämställda utbildningar, arbetsplatser och fritidsaktiviteter.
 • Utjämna socioekonomiska skillnader mellan kvinnor och män genom att fördela
  hälsofrämjande insatser där de bäst behövs.
 • Rikta insatser och sprida kunskap för att förebygga och minska psykisk ohälsa
  bland unga, med särskilt fokus på unga kvinnor.
 • Arbeta tvärsektoriellt och innovativt för att öka särskilt utsatta kvinnors
  deltagande i samhället.
 • Arbeta aktivt med samhällsstrukturer för att motverka hot och våld mot kvinnor.

Barn i Helsingborg ska bli hörda, sedda och lyssnade till, och respekterade utifrån sina rättigheter och behov. Det ska vara tryggt att växa upp i Helsingborg, och inga barn ska sakna förutsättningar för en god uppväxt. Vi ska arbeta för att alla barn har möjligheter att utvecklas, och får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna delta i samhället.

Därför prioriterar vi att:

 • Skapa och utveckla en mångfald av trygga, inspirerande och hälsosamma miljöer
  för barn och unga att vistas i.
 • Satsa på tidiga insatser och samarbeten för att alla barn ska kunna få en god
  uppväxt, goda kunskaper och ett bra liv som vuxna, och säkra att barn och unga i
  behov av ny boendemiljö eller omplacering känner sig trygga och väl
  omhändertagna.
 • Hitta arbetssätt och göra insatser som mildrar effekterna av ekonomiska skillnader
  i barns uppväxter, och minska konsekvenserna av social utsatthet.
 • Lyfta fram barnets röst i samhället genom att lyssna bättre och anpassa vår
  kommunikation.

Vi vill ha livslång aktivitet

Aktivitet är en förutsättning för en pulserande stad, och bidrar till vårt fysiska och psykiska välmående genom hela livet. Det handlar om hur vi rör oss, när vi rör oss, och var vi rör oss. Livslång aktivitet påverkar hur vi ser på oss själva och på den fysiska miljön vi befinner oss i, och det förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart.

Så här gör vi

Helsingborg ska vara en upplevelsernas stad, som kittlar nyfikenheten och alla våra sinnen. Vi ska skapa attraktiva offentliga rum där fler vill och kan vara och genomföra aktiviteter under en större del av dygnet och året.

Helsingborg ska använda sina geografiska förutsättningar på bästa sätt, och låta närheten och tillgången till vatten och grönska bidra till välmående och god hälsa. Det är viktigt att de som bor i Helsingborg själva är medskapare i stadens upplevelser.

Därför prioriterar vi att:

 • Länka samman hela Helsingborg genom fler och mer tillgängliga upplevelsestråk
  av grönska och vatten, som inspirerar till rörelse och fysisk aktivitet.
 • Utveckla en välkomnande och hälsofrämjande stadsmiljö där kulturen och naturen
  tillåts komma nära och beröra oss.
 • Skapa utrymme åt lugna och stillsamma miljöer för reflektion, vila, återhämtning
  och umgänge.
 • Förbättra möjligheterna till eget inflytandet över, och förverkligandet av upplevelserna i och kring Helsingborg.

Helsingborg ska vara en stad som uppmuntrar och underlättar sunda beteenden, för både folkhälsa och miljö. Fler, särskilt barn och unga, ska komma i rörelse. I Helsingborg ska vi skapa en meningsfylld och glädjefylld fritid för fler som bor i staden. Vi ska skapa förutsättningar och miljöer som kan fånga upp och bryta osunda vanor, och vi ska främja hälsa genom att öka jämlikheten och tillgången till aktiviteter.

Därför prioriterar vi att:

 • Stötta initiativ som ger fler möjligheter att delta i fysiska, sociala och kulturella
  aktiviteter.
 • Utveckla initiativ och arbetssätt som ger utrymme för mer fysisk aktivitet i
  anknytning till förskola, skola och arbete.
 • I samverkan med olika aktörer arbeta för långsiktig god hälsa och en miljö som
  skyddar oss från skadliga föroreningar och störningar.

Alla ska kunna röra sig tryggt och säkert i Helsingborg. Stadens fysiska utformning ska bidra till vår trygghet och säkerhet. Vi ska ha en innovativ samhällsplanering som hanterar och förebygger buller, gifter och föroreningar i luft, mark och vatten. Samtidigt ska vi anpassa staden till framtida klimatförändringar. En mänsklig närvaro som bidrar till en ökad upplevelse av trygghet i staden ska uppmuntras.

Därför prioriterar vi att:

 • Uppmuntra initiativ som baserat på mänsklig närvaro skapar trygghet och får oss
  att vistas i våra gemensamma offentliga rum.
 • Främja användandet och införandet av ekosystemtjänster som skapar kvalitet,
  funktion och attraktivitet över hela staden.
 • Bygga en robust stad och klimatanpassa staden i den omfattning som krävs för att
  hantera dagens och framtidens klimatutmaningar.
 • Förebygga och hantera föroreningar i mark, luft och vatten och andra faktorer som
  kan påverka människors hälsa och miljön negativt.

Vi vill ha kunskap om värdefulla samband

Genom att synliggöra samband ökar förståelsen för orsak och verkan kring hur samhället ser ut. Samband handlar om att följa flöden genom tid och rum, och att kunna skapa fysiska och virtuella kopplingar mellan människor, händelser och företeelser. Att upptäcka och se värdefulla samband ger kunskap om konsekvenser av våra individuella val. Kunskap om värdefulla samband ökar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart.

Så här gör vi

I Helsingborg ska de som är i behov av stöd och hjälp få riktade och individuellt anpassade insatser. Vi ska ha ett arbetssätt som belyser de faktorer som samspelat för att skapa en livssituation, så att vi kan ge den bästa hjälpen och stödet för framtiden. Vi ska tänka och arbeta över gränser, för att kunna lägga fokus på att ta bort strukturer, orsaker och faktorer som negativt kan påverka en individs förutsättningar till ett gott liv.

Därför prioriterar vi att:

 • Lägga fokus på tidiga insatser och sociala investeringar som minskar riskerna att
  hamna i ekonomiskt eller socialt utanförskap.
 • Uppmuntra innovationer, nya metoder och arbetssätt som leder till att vi kan möta
  invånarnas behov av delaktighet på bästa sätt.
 • Arbeta med verktyg och metoder där individens hela bakgrund och individuella
  förutsättningar bildar utgångspunkten för val och prioritering av framtida
  stödinsatser.

I Helsingborg ska vi ha smarta system och lösningar som underlättar i vardagen och gör det möjligt för oss att göra medvetna och omedvetna val som minimerar vår påverkan på klimatet. Den egna viljan att agera för långsiktig hållbar utveckling ska uppmuntras.
Vi ska förändra beteenden så att de livsstilsval som görs inte belastar klimatet i onödan.
Vi ska konsumera mer hållbart och minska vår förbrukning av resurser, och skapa förståelse för de samband och kretslopp vi är beroende av för att kunna leva hållbart.

Därför prioriterar vi att:

 • Ge hela Helsingborg tillgång till ett hållbart och uthålligt energisystem med
  effektiva lösningar och förnyelsebar energi.
 • Skapa hållbara och slutna kretslopp för jordbruk, energi, vatten, avlopp och avfall,
  med etablerade beteenden som förebygger spill och uppkomsten av avfall.
 • Förändra vår konsumtion och produktion av livsmedel så att den blir mer hållbar,
  och välja varor och tjänster som är både etiskt och miljömässigt sunda och
  hållbara.
 • Fasa ut fossila bränslen ur våra verksamheter och ständigt minska vår användning
  av energi och vår påverkan på klimatet ur ett livscykelperspektiv.

I Helsingborg ska det gå att ta sig fram tryggt, säkert och effektivt i ett trafiksystem som värnar om cykel- och gångtrafikanter och uppmuntrar till kollektiva resor. Våra resor och transporter ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska främja helhetslösningar som ger synergieffekter mellan olika transport- och trafikslag, för att minska störningarna i trafiken och stadsmiljön. Vi ska sprida kunskap och verka för ett mer hållbart förhållningssätt till bilen, vilket ska leda till nya och mer hållbara val och beteenden.

Därför prioriterar vi att:

 • Utveckla promenadstaden Helsingborg, där gående får ett betydelsefullt och ökat
  utrymme i staden.
 • Belysa och främja cyklisterna och cyklandets fördelar för att minska bilberoendet
  och för att få fler att välja cykeln som transportmedel.
 • Stötta och initiera hållbara lösningar för privatbilismen och det delade
  användandet av gemensamma fordon.
 • Skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafiken, och uppmuntra
  förändringar i beteende som leder till hållbart resande.
 • Främja pålitliga system för hållbara transporter och samdistribution av varor i och
  kring staden.

Vi vill ha ett långsiktigt ansvarstagande

Att vilja ta eget ansvar är ett villkor för långsiktig och hållbar utveckling. Ansvar handlar om våra val och vilken påverkan de har på oss själva och människorna runt omkring oss, och vilka möjligheter de valen skapar för framtida generationer. Det är en av de viktigaste principerna för att skapa balans, och gäller alla delar av samhället och dess olika aktörer. Långsiktigt ansvar förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart.

Så här gör vi

I Helsingborg bryr vi oss om varandra, och alla ska kunna ta del av fungerande sociala kontaktnät och nätverk. Att delta i sociala sammanhang gör oss friskare och mer välmående, och ingen ska behöva vara ensam om man inte själv väljer det. I Helsingborg ska de mänskliga mötena få stå i centrum, och genom att mötas ökar vi förståelsen för och omtanken om varandra.

Därför prioriterar vi att:

 • Skapa forum för inspirerande och lärande möten mellan olika grupper i samhället
  och över generationsgränserna.
 • Uppmuntra arbetsformer och förhållningssätt som ger tid och utrymme för
  mänskliga möten i arbetslivet.
 • Främja initiativ som verkar inkluderande och stärker individens egen makt att
  lyfta och utveckla sig själv.
 • Belysa och stötta positiva förebilder och exempel som inspirerar till långsiktigt
  hållbar utveckling.

I Helsingborg ska vi hantera våra resurser ansvarsfullt. Vi ska få våra tillgångar att skapa värde genom att tänka smart och långsiktigt när vi fattar beslut om Helsingborgs framtida utveckling. Vi ska öka vår kunskap om samhällsekonomiska faktorer, så att vi kan fatta våra beslut utifrån en bred och långsiktig infallsvinkel. Vi ska ställa skarpa krav på hållbarhet och anlita medvetna och proaktiva leverantörer, så att vi får draghjälp i omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling.

Därför prioriterar vi att:

 • Köpa och upphandla varor och tjänster utifrån tydliga krav för en hållbar
  utveckling och systematiskt följa upp de kraven.
 • Använda samhällsekonomiska kalkyler och långsiktig ekonomisk planering som
  verktyg för att prioritera våra investeringar.
 • Främja och bidra till förekomsten av lösningar för delat ägande och gemensam
  användning av varor och tjänster.

I Helsingborg ska växt- och djurliv kunna leva och frodas i sina naturliga miljöer. Vi ska arbeta medvetet och tvärsektoriellt för att skydda och bevara antalet inhemska arter och de miljöer som behövs för deras överlevnad. Vi ska bli bättre på att se och främja mångfalden i våra vattendrag och marina miljöer. Kulturlandskapet i Helsingborg ska återspegla mer av sitt ursprung, så att vi kan använda våra omgivningar för att skapa en långsiktig balans och motståndskraft.

Därför prioriterar vi att:

 • Främja en planering som skyddar och utvecklar våra vattendrag, parker skogar
  ängar och åkrar, och de värden för miljö och människa som de innehåller.
 • Återställa allt fler ursprungliga naturmiljöer i och kring Helsingborg i samarbete
  med olika aktörer.
 • Skydda och bevara de land- och vattenområden som har eller kan bidra till en hög
  biologisk mångfald.
 • Använda oss av verktyg så som balanseringsprincipen i all stadsutveckling.