Politisk beredning och beslut LKP

Beredningen för livskvalitet

Till livskvalitetsprogrammet är det knutet en politisk beredning utsedd av kommunstyrelsen med deltagare från de flesta partier i Helsingborgs kommunfullmäktige. Den består av:

Lars Thunberg, KD, (Ordförande)

Anna Ingers, S, (Vice Ordförande)

Anna Jähnke, M

Johnny Cato Hansson, C

Annika Román, MP

Tonka Frodlund, S

Michael Rosenberg, SD

Beredningen har varit delaktiga i, och ansvarat för hur programmet tagits fram och hur innehållet är formulerat. Beredningens medlemmar arbetade med programmet under hela 2015, och tog i november 2015 ett koncencusbeslut att livskvalitetsprogrammet skulle behandlas politiskt i stadens kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Beredningen kommer att fortsätta sitt arbete under 2016, då med fokus på arbetet med att ta fram styrdokumentet “Plan för lika möjligheter”.

Politisk behandling

Livskvalitetsprogrammet togs upp för beslut i Helsingborgs kommunstyrelse den 13/1 2016, och godkändes där. Programmet behandlades därefter i Helsingborgs kommunfullmäktige den 26/1 2016, där det antogs. Nu gäller livskvalitetsprogrammet fram till 31/12 2024.