Livskvalitetsprogrammet

Livskvalitetsprogrammet är ett stadsövergripande styrdokument för hållbarhet och livskvalitet i Helsingborg stad. Det ger strategi för hela kommunkoncernen, men ska också inspirera stadens näringsliv, föreningar och invånare till att delta i arbetet för allas livskvalitet.

Helsingborg tillsammans för livskvalitet

Livskvalitetsprogrammet är tillsammans med stadens översiktsplan ett långsiktigt och strategiskt styrdokument som gäller i åtta år mellan 2016 och 2024. Programmet styr främst arbetet i stadens förvaltningar, nämnder och bolag. När det står ”vi”, ”våra” eller ”staden” i programmet betyder det därför alla anställda som är en del av Helsingborgs stads organisation. Ordet ”Helsingborg” i programmet betyder däremot alla som bor, lever och verkar i kommunen och dess geografiska område. Vi vill nämligen att Livskvalitetsprogrammet ska inspirera hela Helsingborg med näringsliv, föreningar och invånare till att delta i arbetet. För livskvalitet är något vi skapar tillsammans.

Livskvalitetsprogrammet vill skapa förutsättningar för att alla invånare i Helsingborg ska kunna uppleva en hållbar och god livskvalitet. För att komma dit måste vi tillsammans förändra och förbättra synliga och osynliga strukturer i vårt samhälle som stärker individen och dennes möjligheter att leva ett gott liv. Arbetet handlar också om att påverka våra individuella beteenden till det som är långsiktigt bäst för vår gemensamma, hållbara utveckling, och livskvalitet.

Så fungerar programmet i staden

Stadens livskvalitetsarbete styrs av fem viljeinriktningar, som pekar ut vad vi vill uppnå med vårt program. Viljeinriktningarna är långsiktiga och innebär mycket arbete, men de ska ändå inspirera alla i Helsingborg till att vilja vara med och bidra till en bättre framtid. Vårt livskvalitetsarbete ska stötta och uppmuntra till initiativ och aktiviteter, och gemensamt skapa de förutsättningar som vi tror att invånarna i Helsingborg behöver för att kunna känna en ökad livskvalitet.

Varje viljeinriktning är indelad i ett antal fokusområden, som visar vad vi ska fokusera att jobba på inom varje viljeinriktning. Fokusområdena har tagits fram utifrån Helsingborgs samhällsutmaningar och de områden där vi kan göra störst skillnad, eller behöver förbättra oss mest. För varje fokusområde finns också ett antal prioriteringar, som tydligt visar de viktigaste frågorna att jobba med inom varje fokusområde.

Livskvalitetsprogrammet har alltså tre nivåer: viljeinriktningar – fokusområden – prioriteringar. Det gör att alla i Helsingborg kan delta i vårt arbete på olika nivåer med allt ifrån de stora till de mer specifika samhällsfrågorna.