Livskvalitetsprogrammet

Livskvalitetsprogrammet är ett av Helsingborgs stads aktiverande stadsövergripande styrdokument som går över förvaltnings- och bolagsgränserna. Det är tillsammans med översiktsplanen stadens övergripande strategiska och långsiktiga styrdokument och ska gälla i åtta år, mellan 2016 till 2024.

Livskvalitetsprogrammet riktar sig först och främst till Helsingborgs stads förvaltningar, nämnder och bolag. När det i programmet står vi, våra eller staden avses därför de som ingår i Helsingborgs stads organisation.

Programmet syftar också till att vara stadsövergripande och vill involvera och inspirera stadens näringsliv, föreningar och invånare att delta i arbetet med livskvalitet. När det i programmet står Helsingborg avses därför de som bor, lever och verkar i hela kommunen och dess geografiska område.

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att invånarna i Helsingborg ska kunna uppleva god livskvalitet. Det syftar till att skapa och förbättra synliga och osynliga strukturer i vårt samhälle som stärker individen och dennes möjligheter att leva ett gott liv. Arbetet med livskvalitet syftar också till att ställa om individuella beteenden till det långsiktigt bästa för vår gemensamma hållbara utveckling.

Vad menar vi med livskvalitet?

Livskvalitet är en känsla som är personlig och unik. Den påverkas av hur vi som individer mår, hur vi ser på omvärlden och vilka möjligheter vi har att påverka den. Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram en definition av livskvalitet som det här programmet utgår från:

”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön”

Utgångspunkten i vårt arbete är att även om de exakta komponenterna som får en individ att känna livskvalitet är unika kan man gemensamt enas om de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna känna livskvalitet.

WHO:s definition beskriver några av dessa förutsättningar, till exempel fysisk hälsa. Att ha en sysselsättning att gå till, att känna sig delaktig i samhället, att ha en trygg ekonomi och att känna trivsel och trygghet är några andra exempel på förutsättningar för god livskvalitet. Helsingborgs stad ska genom livskvalitetsprogrammet styra mot att dessa förutsättningar blir så jämlika som möjligt för alla i vårt samhälle.

Vad innehåller programmet?

Livskvalitetsprogrammet fokuserar på folkhälsa och miljö, och anger stadens viljeinriktningar och prioriteringar från 2016 till 2024. Livskvalitetsprogrammet ersätter Helsingborgs miljöprogram. Meningen är att livskvalitetsprogrammet ävenska ersätta en del av stadens styrdokument som rör folkhälsa i takt med att de ska revideras.

Livskvalitetsprogrammet innehåller fem viljeinriktningar som skapar en tydlig koppling mellan arbetet med livskvalitet och vision Helsingborg 2035. Under varje viljeinriktning finns ett antal fokusområden som visar vad staden vill förbättra. De bygger på Helsingborgs främsta utmaningar inom folkhälsa och miljö. Varje fokusområde anger ett antal tydliga prioriteringar som ska hjälpa oss att förbättra förutsättningarna för livskvalitet.

Livskvalitetsarbetet ska kunna anpassas till nya förutsättningar för att alltid vara aktuellt. Ny kunskap lägger grunden för ett arbete som kan utvecklas och fokusera på de viktigaste insatserna allt eftersom vi blir klokare och vet mer. Därför kompletteras det politiskt beslutade programmet med en kunskapsbank där alla som vill ska kunna vara med och fylla på med information, erfarenheter och forskning för att utveckla vårt arbete med livskvalitet.

Hur ska du använda programmet?

Livskvalitetsprogrammet är ett stöd till stadens nämnder och styrelser i arbetet mot stadens mål. Förvaltningar och bolag arbetar utifrån sina uppdrag in programmet i sina verksamhetsplaner. Förutom styrning via koncernens ledningssystem är det individuella val och handlingar som kommer att göra detta program till verklighet. Därför är programmet byggt på en strävan efter mångfald och valfrihet – det ska finnas olika sätt att utforma och delta i arbetet med livskvalitet. Staden kommer att på olika sätt uppmuntra och ge stöd till näringsliv, föreningsliv och invånare för att de själva ska kunna driva och vara medskapare i Helsingborgs arbete med livskvalitet.