Livskvalitetsprogrammet

Livskvalitetsprogrammet är ett stadsövergripande styrdokument som går över förvaltnings- och bolagsgränserna i Helsingborg stad. Det är tillsammans med översiktsplanen ett strategiskt och långsiktigt styrdokument som ska gälla i åtta år, mellan 2016 till 2024.

Helsingborg tillsammans för livskvalitet

Livskvalitetsprogrammet gäller först och främst stadens förvaltningar, nämnder och bolag. När det står “vi”, “våra” eller “staden” i programmet står vi, menas alla anställda som är en del av Helsingborgs stads organisation. Programmet ska även inspirera och involvera stadens näringsliv, föreningar och invånare till att delta i arbetet med livskvalitet. Ordet “Helsingborg” i programmet betyder därför alla som bor, lever och verkar i kommunen och dess geografiska område.

Syftet med Livskvalitetsprogrammet är att skapa förutsättningar för att invånarna i Helsingborg ska kunna uppleva god livskvalitet. För att komma dit måste vi skapa och förbättra synliga och osynliga strukturer i vårt samhälle som stärker individen och dennes möjligheter att leva ett gott liv. Arbetet med livskvalitet handlar även om att ställa om individuella beteenden till det som är långsiktigt bäst för vår gemensamma hållbara utveckling.