Klimat- och energiplan

Den 11 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny  Klimat- och energiplan för staden. Planen ska vara vägledande för politiska beslut med klimatpåverkan, men också fungera som inspiration för alla som bor och verkar i Helsingborg.

Klimat- och energiplanen sträcker sig fram till år 2024 och innehåller ambitioner och åtgärder inom sex prioriterade områden:

 • Klimatutsläpp och resursanvändning i balans.
 • Transporter och resor: Bryta beroendet av fossila bränslen inom
  transportsektorn och öka andelen hållbara resor och transporter.
 • Konsumtion: Skapa alternativ till konsumtion av resurskrävande livsmedel,
  varor och tjänster.
 • Energi: Använda energi effektivt och klokt, såväl förnybar energi (sol och
  vind) som återvunnen energi ska utvecklas så långt möjligt.
 • Finansförvaltning: Främja en hållbar kommunal finansmarknad.
 • Kolinlagring: Öka inlagringen av koldioxid i mark och vegetation.

Här kan du ladda ner och läsa klimat- och energiplanen.