Mål och styrdokument

Visionen Helsingborg 2035 säger att Helsingborg ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden. För att nå dit måste vi driva på och ständigt utveckla Helsingborg i den riktningen. Med tydliga styrdokument och handlingsplaner fortsätter vi  vårt långsiktiga arbete för livskvalitet, miljö och folkhälsa i staden.

Arbetet med livskvalitet genomsyrar och är en naturlig del av hela Helsingborgs stads uppdrag. Vårt lokala arbete är en länk i en lång kedja av lagar, överenskommelser och beslut inom områdena folkhälsa, miljö och hållbar utveckling.

På internationell nivå är FN:s 17 hållbara utvecklingsmål som sträcker sig fram till år 2030 en grundläggande utgångspunkt. De nationella och regionala folkhälso- och miljökvalitetsmålen är också vägledande i arbetet. Vi ska fortsätta att arbeta för att Helsingborg ska ligga i framkant och vara en god förebild i frågor som rör människors livskvalitet.

Läs mer om stadens olika styrdokument och handlingsplaner för livskvalitet, miljö och folkhälsa i menyn till vänster.

En ny kraft för hållbar utveckling

Många av utmaningarna som finns inom livskvalitet, miljö och folkhälsa är gemensamma eftersom de alla har en påverkan på mänskligt välmående. Att utgå från förutsättningar för livskvalitet när vi arbetar med dessa utmaningar hjälper oss att skapa en tydlig koppling till hela samhällets hållbara utveckling.

När vi kopplar förutsättningar för livskvalitet till de sociala faktorer som påverkar människors hälsa och de strukturer som samspelar för mänskligt välmående bildas synergieffekter. Faktorerna har nämligen konsekvenser inom såväl den sociala och ekologiska som den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Att vi knyter dem till vårt arbete med livskvalitet hjälper oss att sätta människan i centrum och skapa bättre förutsättningar för hållbar utveckling inom alla tre dimensioner.

Medvetna val för allas bästa

Vårt arbete utgår från att förutsättningar för livskvalitet kan skapas genom att göra människor mer medvetna om och villiga att ta ansvar för att lösa våra gemensamma utmaningar. Att lösa dessa utmaningar behöver inte innebära att vi begränsar våra möjligheter att tillfredsställa våra egna behov. Tvärtom kan lösningar som baseras på frivillighet och medvetna val bidra till en gemensam känsla av ökad livskvalitet.

Att arbeta med livskvalitet hjälper till att skapa balans mellan olika behov, där allt samverkar för att vi ska kunna må bra här och nu, och överleva långsiktigt på vår planet.