Styrdokument för miljö, folkhälsa och livskvalitet

Livskvalitetsprogrammet är stadens högsta styrdokument jämte översiktsplanen. Det kopplar ihop sambanden mellan miljö och folkhälsofrågor, eftersom vi, Helsingborgs stad, menar att de stora samhällsutmaningarna god miljö och god folkhälsa hänger ihop och att syftet med hållbar utveckling är att skapa en bättre livskvalitet utan att tära på jordens resurser och kommande generationers möjligheter till god livskvalitet.

Fem viljeinriktningar för Helsingborg 2035

Trots att livskvalitetsprogrammet är ett styrdokument liknar det inget annat kommunalt miljö- eller folkhälsoprogram för det innehåller inte några mål. Istället finns fem viljeinriktningar och ett antal prioriterade områden. Det knyter an till visionen Helsingborg 2035 som säger att Helsingborg ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden.

Livskvalitetsprogrammet ger staden som organisation strategier för hur vi ska tänka inom våra kommunala uppdrag för att bidra till hållbar utveckling. Strategierna i programmet ska påverka hur staden arbetar i allt från det lilla till det stora. Ibland sker det genom att nya projekt startas ibland sker det genom små förändringar i arbetssätt som leder till stora förbättringar. Programmet visar de största utmaningarna vi står inför och de komplexa sambanden mellan utmaningar och de olika perspektiven på hållbarhet – ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det hjälper oss att hantera de utmaningar som inte självklart faller inom ramen för en enskild verksamhets ansvar, till exempel klimatförändringarna som är allas ansvar att förhindra.

Klicka här för att läsa mer om livskvalitetsprogrammet.

Från globala hållbarhetsmål till lokala handlingsplaner

Livskvalitetsprogrammet är Helsingborgs stads strategi för att verka i riktning mot de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och mot de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen. Programperioden sträcker sig mellan 2016 och 2024 och programmet är antaget av kommunfullmäktige. För att konkretisera livskvalitetsprogrammets viljeinriktningar ansvarar stadens förvaltningar och bolag för att ta fram åtgärds- och handlingsplaner, riktlinjer och policys inom de områden där det finns behov av sådana. Exempel på sådana är stadens Klimat- och energiplan, Avfallsplan och Plan för lika möjligheter.

Läs mer om stadens olika styrdokument och handlingsplaner för livskvalitet, miljö och folkhälsa i menyn till vänster.