Hållbar livskvalitet för hela Helsingborg

I Helsingborgs stad menar vi att meningen med en hållbar utveckling är att skapa bättre livskvalitet för alla. Men för att klara även framtidens utmaningar om god miljö och folkhälsa, så måste vi skapa förutsättningar för livskvalitet, utan göra slut på jordens resurser och kommande generationers möjlighet till utveckling. Det stadsövergripande arbetet för livskvalitet kopplar därför samman miljö, hållbarhets- och folkhälsofrågorna för att kommun, invånare, näringsliv och föreningar tillsammans ska kunna jobba för god livskvalitet för alla, både idag och i framtiden.

Från globala mål till lokala handlingsplaner

Med Livskvalitetsprogrammet vill Helsingborgs stad verka för de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och mot nationella och regionala miljö- och folkhälsomål. Kommunfullmäktige antog programmet 2016 och det sträcker sig fram till 2024. Livskvalitetsprogrammet är en stadsövergripande plattform för andra planer och styrdokument i staden såsom klimat- och energiplanen, avfallsplanen och plan för lika möjligheter.

Stadens förvaltningar och bolag ansvarar för att tillsammans arbeta mot livskvalitetsprogrammets viljeinriktningar. De ska ta fram handlingsplaner, riktlinjer och policys för livskvalitetsarbetet i sin verksamhet, men också inspirera invånare, näringsliv och föreningar till att delta och bidra.

Tillsammans mot Helsingborg 2035

Trots att livskvalitetsprogrammet är ett styrdokument så innehåller det inte några mål. Istället finns fem politiskt beslutade viljeinriktningar och ett antal prioriterade områden. Allt knyter an till visionen Helsingborg 2035 som säger att Helsingborg ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden år 2035.

Livskvalitetsprogrammet visar hur vi ska bidra till livskvalitet och hållbar utveckling i våra kommunala uppdrag. Strategierna i programmet ska påverka hur staden som organisation arbetar i allt från det lilla till det stora. Ibland sker det genom att nya projekt startas, och ibland genom små förändringar i arbetssätt som leder till stora förbättringar.

Programmet pekar på de största samhällsutmaningarna som vi inför och de komplexa sambanden mellan olika perspektiven på hållbarhet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det hjälper också staden att möta de utmaningar som inte självklart är en enskild verksamhets ansvar, utan något som vi alla måste klara av tillsammans, till exempel klimatförändringarna.

Klicka här för att läsa mer om livskvalitetsprogrammet.