Organisation

Förvaltningar och helägda bolag har huvudansvaret för att genomföra åtgärder så att Helsingborg når programmets fem viljeinriktningar. De kan samverka med varandra för att agera på utmaningar som inte kan lösas var för sig. Förvaltningar och bolag har därmed ansvar för att konkretisera livskvalitetsprogrammet och se till att livskvalitetsarbetet får genomslag i verksamhetsplaneringar och i handlingsplaner.

Livskvalitetsnätverket med ambassadörerna är centralt i arbetet och fungerar som teamets förlängda arm ut i verkligheten. Tillsammans med livskvalitetsteamet är nätverket ett stöd till förvaltningar och bolag.

Livskvalitetsteamets uppgift är förutom att stödja också att inspirera kring miljö, folkhälsa och livskvalitet. Teamet processleder programmet och följer upp stadens arbete med livskvalitet.

Den politiska beredningen fattar beslut om utveckling av programmet och bereder uppföljning av resultaten av livskvalitetsarbetet.