Den skapande staden

Den skapande staden

Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända.

Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något.[1]

Näringslivet

Under 2012 ökade handelns totala omsättning i Helsingborg till drygt 55 miljarder kronor, varav detaljhandeln stod för 10 miljarder. Innebörden av att detaljhandelns omsättningsökning är större än motsvarande siffror för Skåne och riket som helhet visar på Helsingborgs betydelse som handelsplats i regionen.

Nöjd-kund-mätningar visar att Helsingborg har ett bra företagsklimat, vilket också avspeglas i antalet företagsetableringar och nystartade företag. Enligt Bolagsverket registrerades 999 nya företag i Helsingborg under 2013, vilket var samma antal som 2012.[2] Kommuner och andra regionala aktörer har en viktig roll i arbetet med att forma innehållet i den ekonomiska tillväxten. I samband med att kunder, konsumenter och myndigheter ställer allt hårdare krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar har näringslivet, framförallt de stora företagen, påbörjat en omställning.[3]

Turism

Besöksnäringen blir allt viktigare för Helsingborg, men turismen har inte utvecklats i enlighet med stadens målsättning. Antalet gästnätter ökade dock med cirka 10 procent under 2013, till och med november 2013. Stadens hotellkapacitet är i princip fullt utnyttjad under många av årens perioder, i snitt 65 procent, och snittpriserna är låga i jämförelse med andra städer i Sverige. Nya hotellbäddar, mellanklass, beräknas tillkomma 2015.[4]

Arbetsmarknad

Antalet varsel om uppsägning minskade i Helsingborg under 2013. Totalt varslades 463 personer om uppsägning, vilket är en minskning med över 50 procent jämfört med 2012. Däremot ökade företagskonkurserna i Helsingborg från 107 till 138. Antalet arbetsställen uppgick till 14 250 år 2013, vilket innebär en minskning med 60 stycken jämfört med 2012. Under 2013 flyttade 342 arbetsställen med 421 anställda in till staden.[5]

Arbetslösheten är fortsatt hög i Helsingborg, framför allt bland ungdomar, korttidsutbildade och utrikesfödda. Helsingborg satsade år 2013 på projektet ”Ungdomar till arbete” tillsammans med Arbetsförmedlingen och drev omfattande kampanjer riktade till arbetsgivare. [6]

Förskola och pedagogisk omsorg

Staden erbjuder ett brett utbud för att vårdnadshavare ska ha valfrihet när det gäller förskola och pedagogisk omsorg. Antalet förskolor i staden var vid slutet av 2013 totalt 132 varav 56 stycken av de fristående förskolorna håller hög kvalitet, vilket genomförda granskningar och vårdnadshavares bedömningar visar. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning är hög i stadens förskolor.

En särskild språksatsning har också påbörjats på förskolorna med syfte att stärka språket hos alla barn.

Grundskola

För att ge elever mer grundläggande kunskaper i matematik utökades undervisningstiden i årskurserna 1–3 från och med höstterminen 2013. För att höja måluppfyllelsen i matematik deltar skolorna nu i den nationella satsningen Matematiklyftet, vilket är en kompetensutveckling av matematikpedagoger, som startades under 2013.

Inom de kommunala skolorna har särskilda satsningar gjorts inom flera områden. Goda språkkunskaper är en förutsättning och ett medel för att uppnå goda resultat även i andra ämnen. En språksatsning med fokus på att stärka språket hos alla barn samt elever har därför gjorts. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är därigenom viktiga inslag.

En satsning på digitala läroverktyg genomfördes under 2013. Införandet av en gemensam läroplattform har också förbättrat förutsättningarna för att använda informations och kommunikationsteknologi, IKT, som en naturlig del i undervisningen.

Ett utvecklingsprojekt pågår för att skapa ett målinriktat samarbete mellan grundskola och skolbarnomsorg med fokus på barnets lärande under hela dagen. Resultaten för Helsingborgs skolor visar generellt en positiv utveckling, men varierar skolorna emellan. Resultaten i de nationella proven var i flera fall bättre 2013 jämfört med 2012. Andelen elever som har slutbetyg i alla ämnen fortsatte att öka även 2013 och detsamma gäller andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Det genomsnittliga meritvärdet fortsatte också att stiga och är nu över rikssnittet.

Under våren 2013 genomfördes den årliga attitydundersökningen där resultatet visar att grundskolans elever ger höga betyg på frågor som rör trygghet och trivsel. De känner sig både sedda och utmanade, anser att lärarna är kunniga samt engagerade och är i hög grad nöjda med sin skola.

Tjänstegarantin med fokus på elevernas kunskaper i att läsa, skriva och räkna har gett önskad effekt eftersom deras skolresultat förbättras. Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 och 6 ligger både över riksgenomsnittet samt nivån för större städer.

Gymnasieskolan

I Helsingborgs stad finns ett brett utbud av gymnasieutbildningar i både kommunal och fristående regi. Förbättring av elevernas måluppfyllelse var det övergripande temat för utvecklings- och förändringsarbete i gymnasieskolan 2013. Satsningar har gjorts på till exempel digitala lärverktyg och språkutveckling. Flera långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser har också påbörjats och ett utvecklingsarbete för matematikpedagoger har inletts i samverkan med övriga kommuner i Skåne Nordväst.

Attitydundersökningen som genomfördes 2013 visar att eleverna i gymnasieskolan känner sig trygga. De anser att deras lärare är kunniga och har stora förväntningar på dem. Totalt sett är 85 procent av eleverna nöjda med sin skola. Det är lägre än motsvarande siffra för grundskolan, och en skillnad tycks vara lägre motivation och mindre lust att lära. För att få fler ungdomar att fullfölja gymnasieskolan har projektet ”Unga till arbete” startat. Avsikten är att detta ska fungera som ett pilotprojekt för att utveckla arbetet och nå högre måluppfyllelse.

Gymnasielevernas resultat har förbättrats i vissa delar under 2013, bland annat på nationella prov i engelska och matematik. Resultaten i de nationella proven ligger över, likt årskurs 3 och 6 i grundskolan, riksgenomsnittet samt nivån för större städer. Även om andelen elever i gymnasieskolan som uppnår grundläggande behörighet till vidare studier har ökat de två senaste åren, är resultatet fortfarande under rikssnittet.

Särskola

Särskolan är till för de barn och elever som beroende på en hjärnskada eller en utvecklingsstörning inte bedöms kunna uppnå grundskolans eller gymnasieskolans kunskapsmål. Under 2013 gick 104 elever i grundsärskolan, varav nio kommer från en annan kommun. I gymnasiesärskolan gick 125 elever, varav 34 kommer från en annan kommun. I Skåne Nordväst finns ett samverkansavtal som innebär att särskolans elever kan söka fritt till nationella program på gymnasiesärskolan inom området. Det ger ett större utbud av utbildningsmöjligheter med fler program och inriktningar.[7]

Inspiration och samverkan

Arbetet med att utbilda stadens nämnder, styrelser och anställda inom miljöfrågor pågår genom den interaktiva utbildningen Atmos 2.0. För att kunna nå målen krävs en kraftsamling under de kommande två åren. Detta gäller såväl för politiker och tjänstemän men allra mest för nyanställda, där arbetet kring hur de ska utbildas efter 2015 ännu inte påbörjats.[8]

Framtida utmaningar för att bli en skapande stad 2035

 • Företagsklimatet i Helsingborg har tappat många placeringar i rankingen de två senaste åren samtidigt som Nöjd Kund-indexet för företagsklimat har ökat mellan 2011-2013.
 • Antalet företagskonkurser behöver minska.
 • Turismen har inte utvecklats i enlighet med stadens målsättning.
 • Förvärvsarbetande invånare 20-24 år var 54,34 procent 2012 , vilket är en siffra som behöver bli högre.
 • Långtidsarbetslösheten var 5,17 procent 2013, vilken behöver sänkas.
 • Skapa fler förutsättningar för helsingborgare att etablera sig på arbetsmarknaden.
 • Det är viktigt att säkra likvärdigheten vid bedömning och betygssättning.
 • Förbättringar av resultaten i förhållande till de nationella målen behöver fortsätta prioriteras.
 • Ett stärkt pedagogiskt uppdrag i enlighet med läroplanen medför ökad efterfrågan på behöriga förskolelärare.
 • Utveckla informationen, om olika utbildningsmöjligheter i Helsingborg, till invånarna och stöd dem i valet av utbildning.
 • Fler elever behöver fullfölja sin gymnasieutbildning med fullständiga betyg för att kunna gå vidare till arbete eller högre studier. Därför måste rätt åtgärder tas fram.
 • Det krävs ett fördjupat analysarbete, med utgångspunkt i det faktum att gymnasieelever känner mindre motivation och mindre lust att lära jämfört med grundskoleelever.
 • Antalet elever i grundsärskolan i Helsingborg ser ut att öka under de närmaste åren. Det beror till viss del på att ett större antal förskolebarn med svårigheter nu ska vidare till skolan.
 • Fler anställda inom Helsingborgs stad bör gå utbildningen Atmos 2.0.

Nyckeltal som berörs inom visionsområdet den skapande staden

[1] http://www.helsingborg2035.se/?page_id=16
[2]  http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf s.20
[3] http://trendomvarld2014.helsingborg.se/wp-content/uploads/2014/09/TrendOmvarldHbg-planering-2015.pdf s.46
[4] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf s.20
[5] Ibid.
[6] Ibid s.71
[7] Ibid, s.57-62
[8] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Milj-rapport_2013.pdf s.3