Den pulserande staden

Den pulserande staden

Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden.

I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna.

Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism.[1]

Helsingborgs breda utbud av upplevelseanläggningar bidrar till den pulserande staden. Under 2013 hade Helsingborgs stadsteater landets tredje högsta antal besökare. Utställningarna på Dunkers Kulturhus har dragit många besökare och stadens symfoniorkester har hittat ny publik genom after work-konserter. Helsingborg Arena har utvecklats och erbjudit en lång rad evenemang i olika smakriktningar. Idrottsoasen bredvid arenan har blivit en mycket uppskattad mötesplats med många besökare. Helsingborg har många unika värden och goda förutsättningar för att fortsätta vara en attraktiv stad med en levande stadskärna. Staden har tillsammans med fastighetsägarna samt handlarna tagit ett helhetsgrepp för att möta den strukturomvandling som sker inom handeln. Ett led i att ytterligare stärka attraktionskraften i city, under 2013, var att införa tio fria surfzoner.[2]

Medborgarundersökning

Helsingborg deltog 2013 för sjunde gången i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Undersökningen, för 2013, visar på marginella förändringar jämfört med tidigare år. Helsingborgarna är fortfarande ganska nöjda med Helsingborg som boendeort och 59 procent kan starkt rekommendera en flytt till staden. Precis som i fjol ligger NRI, Nöjd-Region-Index, på 66. De svarande är också lika nöjda med de kommunala verksamheterna som förra året. Det visar NMI, Nöjd-Medborgar-Index, som även i år blev 60. Likt tidigare år är medborgarna inte riktigt nöjda när det gäller inflytandet vilket resulterade i att NII, Nöjd-Inflytande-Index, blev 40. Det är dock inget unikt för Helsingborg då det är liknande resultat i de flesta andra kommuner som deltagit i medborgarundersökningarna genom åren.[3]

Stadsbyggnad och stadsplanering

De två viktigaste händelserna inom stadsbyggnad och stadsplanering i Helsingborg 2013 var:

 • Satsning på Planteringens mötesplatser – Wienertorget, lekplatsen och parken.
 • Grönska på Sundstorget med en mobilpark och den vertikala trädgården på Pumphuset.[4]

Idrotts- och fritidsutbudet

Tre viktiga händelser för idrotts- och fritidsarbetet som leder mot visionen om en pulserande stad

 • Senior Sport School – ett projekt för åldern 55+ med fokus på en hälsosam livsstil.
 • Simprojektet – en satsning för att öka elevers simkunnighet.
 • Tjejsatsningen – 150 till 300 tjejer provade på olika sporter på lördagar. Projektet har nått många ungdomar som tidigare inte varit föreningsaktiva.

En årligen genomförd enkätundersökning visar att besökarna fortsätter att trivas på stadens fritidsgårdar och att fritidsgårdspersonalen är omtyckt. Under året har olika mötesplatser skapats, vilket medfört att fler ungdomar haft möjlighet att engagera sig i stadens fritidsverksamhet. Under våren 2013 invigdes till exempel Parkour- och freerunninghallen på Jutan. Kursverksamheter i dans, musik, klättring, matlagning, bakning, bollsporter, upptäckargrupp, filmklubb och bordtennis erbjuds dagligen på stadens fritidsgårdar och mötesplatser.

Fritid Helsingborg lanserade en ny nätbaserad tjänst kallad APN, Aktivitetskort på nätet, under 2013. Tjänsten togs fram för att underlätta föreningars närvaroregistrering och skapa underlag för aktivitetsbidrag. För föreningarna har tjänsten inneburit enklare administration, bättre säkerhet och snabbare utbetalning.[5]

Kulturutbudet

Tre viktiga händelser för kulturarbetet som leder mot visionen om en pulserande stad

 • Ändrad inriktning på Dunkers kulturhus som har attraherat en bredare publik och fler besökare.
 • Ökad tillgång till kultur för barn och unga genom ett brett samarbete med skolorna.
 • BoostHbg för talangutveckling och innovation inom transmedia, crossmedia och film.

Barn och unga prioriterades i kulturens verksamheter 2013. Under året pågick bland annat ett samarbetsprojekt mellan kultur- och musikskolorna i Skåne Nordväst, ”Ler du mot mig så ler jag mot dig”, som avslutades med ett framträdande i Konserthuset. Kultursamarbetet mellan Helsingborg och Helsingör har också varit framgångsrikt.

Helsingborgs stadsteater

Stadsteatern har genomgått en stor omvandling de senaste åren och flerdubblat publiktalen. Ambitionen är att alltid ha både publik samt kvalitet i fokus för sina produktioner och visionen i denna del är att vara regionens främsta kulturinstitution. En annan satsning är att utveckla barn- och ungdomsteaterverksamheten till att bli den främsta i regionen. Stadsteatern sätter redan upp flera föreställningar per spelår med denna målgrupp i fokus, och från och med 2014 är teatern huvudsamarbetspart till landets största barn- och ungdomsteaterfestival, Bibu. Med denna strategi bidrar Stadsteatern till att uppnå stadens vision om den pulserande staden. År 2013 var ett riktigt bra år för Stadsteaterns och fjolårets storsatsning ”I Sista Minuten” med bland andra Eva Rydberg sålde slut. Under hösten sattes Shakespeares Hamlet upp och samtliga av stadens 17-åringar erbjöds att se föreställningen.

Biblioteken

Helsingborgs bibliotek hade mer än en miljon besök under 2013 och lyckades uppfylla sina mål mer än väl. För att motverka den oroväckande minskningen av läsförmågan i Sverige arbetade biblioteket målmedvetet med läsfrämjande åtgärder. Ett exempel är ett samarbete med Konserthuset kring 6-årsboken ”Spyflugan Astrid”, vilken är specialskriven för Helsingborg. Boken delades ut till alla 6-åringar som också bjöds på en konsert.

Dunkers kulturhus

Dunkers kulturhus hade ett framgångsrikt under år 2013 och satte nytt rekord i antal besökare. Flera utställningar blev stora framgångar som till exempel Nick Brandts fotografier och Jan Lööfs verk riktad till barn och familjer. Den största succén var dock utställningen av modeskaparen Lars Wallins kreationer, vilken slog besöksrekord.

Fredriksdal, Kulturmagasinet och Kärnan

År 2013 besökssiffror på Fredriksdal var förvånansvärt bra med tanke på stormarna Simone och Sven. Stadens kulturarv gjordes mer tillgängligt. Kulturmagasinet är i framkant vad gäller att tillgängliggöra stadens museisamlingar och kulturarv genom modern digital teknik. Även Stadslexikonet och museisamlingen hade fler besökare 2013 än tidigare år.

Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus

Symfoniorkesterns Nationaldagskonsert på Sundstorget 2013 slog publikrekord med 1 000 sittande och lika många stående åhörare. I februari 2013 presenterades After Work-konserter, vilket innebär korta konserter anpassade för en ny och ovan publik som blev en omedelbar framgång. En ny satsning på julkonserter med sing-along till symfoniorkester och kör gjorde också succé med fyra utsålda hus samma år.

Sofiero

Det mest anmärkningsvärda i Sofieros verksamhet var att alla kemiska bekämpningsmedel kunde fasas ut under året. Antalet besökare på konserter och den stora Trädgårdsfesten ökade under 2013, men totalt minskade dock antalet besökare på Sofiero jämfört med föregående år.[6]

Tillgänglighet

Helsingborg ligger i framkant som e-stad. Cirka 140 e-tjänster är framtagna för att underlätta för de som vill eller behöver komma i kontakt med staden. Bland annat lanserades appen Felanmälan under 2013, vilken gör det enkelt för helsingborgare att anmäla sådant som behöver rättas till i stadsmiljön. Invånarna hjälper på så sätt till att hålla staden ren. Öresundskraft har även fortsatt utbyggnaden av snabbt bredband till stadens hushåll.[7]

Framtida utmaningar för att bli en pulserande stad 2035

 • Prioritera att ge alla barn och unga tillgång till kultur som stimulerar deras utveckling.
 • Omfattande publikundersökningar behöver göras för att lära känna publiken och deras preferenser i syfte att kunna arbeta aktivt för att nå nya grupper.
 • De kulturella och kreativa näringarna bör stärkas för att göra Helsingborg till ett centrum för film, transmedia och crossmedia.
 • Det är viktigt att stödja fria kulturutövare så att de kan verka i staden och bidra till ett mångfacetterat och rikt kulturliv.
 • Fortsatt utveckling av allaktivitetshuset Jutan. En översyn ska göras för att få in fler aktiviteter i huset och därmed nå fler helsingborgare.
 • Stärka den öppna fritidsverksamheten och öka dess attraktionskraft.
 • Utöka Senior Sport Schools verksamhet.
 • Införa Kamratkortet i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen, vilket ökar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
 • Införa Fritidschecken för stadens 13-åringar med målet att fler ska kunna delta i olika aktiviteter, oavsett ekonomisk eller social status.
 • Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet är betydligt färre jämfört med idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet.
 • Boklånen, hos barn och vuxna, har minskat mellan 2011-2013.
 • Det råder ett lågt socialt deltagande bland både kvinnor och män i Helsingborg.
 • Förtroende för samhällsinstitutioner är lägre, för både kvinnor och män, i Helsingborg jämfört med genomsnittet för Skåne.
 • Kvinnor och män i Helsingborg rör sig mindre jämfört med genomsnittet för män och kvinnor i Skåne.

Nyckeltal som berörs inom visionsområdet den pulserande staden

Tillbaka

[1] http://www.helsingborg2035.se/?page_id=16
[2]  http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf s.6
[3] Ibid, s. 20
[4] Ibid s. 72 & 73
[5] Ibid, s. 80-82
[6] Ibid, s.83-85
[7] Ibid, s. 92