Den globala staden

Den globala staden

Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande.

I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn.

Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer.[1]

Aktiviteter inom Skåne Nordväst under 2013

Arbetet med att ta fram gemensamma översiktliga planer för Skåne Nordväst har fullföljts genom ett avslutande rådslag. Detta mynnade ut i ett förslag till en gemensam strukturplan för regionen. Planen antogs av styrelsen 2013.

Lanseringen av varumärket Familjen Helsingborg har fortsatt med olika aktiviteter under de två senaste åren. En ny grafisk profil och en webbplats har utvecklats. Bland övriga aktiviteter som genomförts är till exempel en marknadsföringskampanj i Stockholm, vilken kompletterats med en digital kampanj och ökat fokus på den nya webbplatsen.

Under våren 2013 behandlades frågan om att bilda ett nytt räddningsförbund i regionen för Skåne Nordväst. Fem kommuner beslutade att gå vidare med en genomförandeutredning. När frågan kom

upp för slutligt ställningstagande valde Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga att bilda ett gemensamt förbund med benämningen Nordvästra Skånes Räddningsförbund. Förbundet omfattar 53 procent av invånarna inom regionen.

Under våren 2014 startades ett gemensamt löne- och pensionscenter i Helsingborg bestående av sex kommuner i regionen. Upplägget bygger på ett samarbetsavtal mellan kommunerna med Helsingborgs stad som huvudman.[2]

Inför förhandlingar med Region Skåne, gällande ett nytt färdtjänstavtal, har beslut tagits om att bilda en särskild organisation för att utreda färdtjänstfrågorna och upprätta en plan inför förhandlingarna. Uppdraget leds av en politisk styrgrupp tillsammans med en tjänstemannagrupp med representanter från samtliga kommuner.[3]

Hållbart transportsystem

Arbetet med hållbara transportsystem i Helsingborgs stad handlar mycket om att underlätta för cyklister, gående och kollektivtrafikanter.[4]

En trafikstrategi togs fram 2013 med syftet att vägleda staden i hur en smart infrastruktur, där avstånden upplevs som korta och där tillgängligheten är hög, kan utvecklas. Staden har samarbetat med Skånetrafiken och Nobina för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken. I arbetet har två utredningar tagits fram gällande superbussar och utveckling av busslinjenätet.[5]

Andelen tjänsteresor med flyg har ökat under 2012, trots den klimatkompensation för flygresor som infördes under 2010.[6]

Luften

Helsingborgares hälsa påverkas av luftföroreningar som till exempel utsläpp av kvävedioxid och partiklar. Dessvärre har halterna av kvävedioxid ökat de senaste två åren. I dagsläget finns det problem med luftkvaliteten i Helsingborgs centrala delar. Målvärdet för kvävedioxid överskreds både på Drottninggatan och Södra Stenbocksgatan 2013. Det har dock varit en klar skillnad och förbättring på Södra Stenbocksgatan efter ombyggnationen jämfört med Drottninggatan. Utsläppet av kvävedioxid i staden låg i mitten av 2012 på 32,2 μg/m3 (mikrogram/kubikmeter), vilket överstiger målvärdet på 25 μg/m3. Den omfattande biltrafiken i och genom centrum är en av orsakerna till de höga halterna av kvävedioxid i luften. Kvävedioxid är ett hälsofarligt ämne som har negativa effekter på människors hälsa såsom irriterade luftvägar och nedsatt lungfunktion.

Ett viktigt steg för Sveriges kommuner är att offentligt rapportera sina växthusgasutsläpp samt klimatåtgärder och aktivt följa upp minskningsmål, vilket Helsingborgs stad i gör idag. I Helsingborg har utsläppen av växthusgaser minskat med cirka 38 procent mellan 1990 och 2010 jämfört med cirka 9 procent i Sverige. Det lokala utsläppet av växthusgaser per invånare i Helsingborg ligger nu på en lägre nivå än genomsnittet i Skåne och Sverige.[7]

Fossilbränslefritt 2020

Under 2011 anslöt Helsingborg sig till uppropet ”100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020” som startades 2009. Det innebär att Helsingborgs stad arbetar aktivt samt målmedvetet för att minimiera och slutligen helt upphöra med användningen av fossilt bränsle. I stadens miljöprogram 2011-2015 finns det ett mål om att staden ska minimera användandet av fossilt bränsle. Staden har exempelvis som mål att använda förnyelsebara drivmedel i stadens fordon samt att inte använda fossil energi för värme och kyla i kommunens byggnader.[8]

Hållbart energisystem

Många av stadens förvaltningar arbetar aktivt med energifrågorna, både intern och externt, utifrån mål och aktiviteter i stadens energistrategi och energiplan. Ett gott exempel är den minskning av energianvändningen hos verksamheter som är knutna till Kärnfastigheters lokaler. Där har energianvändningen minskat med hela 18,4 procent sedan 2005. År 2013 energiförbrukning, i Kärnfastigheters lokaler, blev 148,8 kWh/m2, vilket innebär att målet för 2020 redan är uppnått och överträffat.

Öresundskrafts framtid är tätt sammanflätad med frågor gällande vår gemensamma miljö, om klimatet och vårt sätt att använda jordens resurser. Bolagets vision: ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen” innehåller svaren på dessa frågor. Med affärsmässigt sunda principer kan utvecklingen både påverkas och påskyndas. Ytterst handlar det om att skapa mer med mindre, om att kunna tillfredsställa människors behov av ljus, värme och transporter med mindre förbrukning av jordens resurser. Det är en enkel insikt som visar invånarna dess framtida vägar.[9]

Eftersom EU har en ambition att energiklassa olika produkter har staden handlat upp en grossist som förmedlar experthjälp, utbildningar samt prisvärda och energieffektiva ljuskällor.[10]

Helsingborgs hamn

Helsingborgs Hamn hanterar dagligen import och export som möjliggör välstånd och tillväxt för både företag samt människor i staden. En rapport framtagen av Lunds universitet/Campus Helsingborg, slår fast att 12 000 arbetstillfällen genereras, direkt eller indirekt, genom Helsingborgs Hamn. Det innebär att vart tolfte arbetstillfälle inom Skåne Nordväst har koppling till hamnen. Dessutom konstateras att 330 företag i regionen har en relation till Helsingborgs Hamn.

Antalet containrar som hamnen hanterar bedöms växa med minst 4 procent årligen. Det ställer krav på att hamnen kan ta emot större fartyg, har fler ship-to-shore-kranar samt ha en effektiv hantering av containrar på terminalytorna. Utveckling av kajer och terminaler är några av de satsningar som kommer att skapa både hållbarhet och växtkraft i den globala staden Helsingborg.[11]

Globala tillväxtsmönster

Med nuvarande globala tillväxtmönster kommer efterfrågan på naturresurser och dess påverkan på miljön att fortsätta. Ökade marknadspriser på råvaror är att vänta. Omställningen till ett hållbart samhälle skapar en växande internationell efterfråga på produkter och tjänster med god miljöprestanda. Länder och städer som ställer om till en eko-effektiv ekonomi för resten av världen kan få betydande konkurrensfördelar. [12]

 

Framtida utmaningar för att bli en global stad 2035

  • För att skapa både hållbarhet och växtkraft i Helsingborg krävs det satsningar på nya arbetssätt, utveckling av medarbetare, förbättrad informationsteknik, investeringar i arbetsmaskiner och utveckling av kajer samt terminaler med mera.
  • Staden behöver arbeta mer aktivt för mindre trafik.
  • Luften behöver bli bättre, invigningen av Österleden år 2013 är ett steg i processen mot bättre luft i staden. Den främsta källan till den dåliga luften är transporter på väg.
  • Dubbelspår på hela västkustbanan skulle möjliggöra för fler tåg med högre hastighet och färre förseningar. En utbyggnad skulle även innebära stora miljövinster, då mycket av det gods som idag körs med lastbilar istället skulle kunna transporteras på järnvägen.
  • För få lägenheter byggs i staden.
  • Omställningen till en eko-effektiv ekonomi.

Nyckeltal som berörs inom visionsområdet den globala staden.

Tillbaka

[1] http://www.helsingborg2035.se/?page_id=16
[2] Ibid s. 16
[3] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Milj-rapport_2013.pdf s.3
[4] ibid
[5] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf s.21
[6] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Milj-rapport_2013.pdf s.3
[7] http://trendomvarld2014.helsingborg.se/wp-content/uploads/2014/09/TrendOmvarldHbg-planering-2015.pdf s.45
[8] http://www.mynewsdesk.com/se/helsingborg/pressreleases/helsingborg-antar-utmaningen-fossilbraenslefritt-skaane-2020-717832
[9] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf
[10] Ibid s.26
[11] Ibid s.98 & 99
[12] http://trendomvarld2014.helsingborg.se/wp-content/uploads/2014/09/TrendOmvarldHbg-planering-2015.pdf s.46