Den gemensamma staden

Den gemensamma staden

Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla.

I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas.[1]

Befolkning

Helsingborgs invånarantal uppgick vid årsskiftet 2013/14 till 132 989. Ökningen var 978 personer eller 0,75 procent under 2013, vilket var något lägre jämfört med 2012. Av stadens befolkning är 20,8 procent födda utrikes, jämfört med 15,9 procent i riket. Årets positiva födelsenetto ligger på 328, det vill säga att antalet som föddes är 328 fler än antalet som avled. Det är 46 procent högre jämfört med utfallet för 2012.

Sedan 2002 har de äldre, 65 år och uppåt, årligen ökat i antal och ökningen fortsätter. Åldersgruppen 65–74 år har ökat till 13 712 personer. Det är en ökning med 2,5 procent på ett år. Under senare år har åldersgruppen 75–84 år minskat årligen, men nu har det skett en förändring. Under 2013 ökade denna åldersgrupp till 7 669 personer. Även åldersgruppen 85 år och äldre, som tidigare har minskat, ökade till 3 589 personer under 2013. Vid årsskiftet bodde det 34 personer som var minst 100 år i Helsingborg. En ökning med över 50 procent sedan 2011.

Jämställdhet

Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att Helsingborgs stad ska ansluta sig till den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män, CEMR. Deklarationen riktar sig till Europas kommuner samt regioner och är ett verktyg för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter. Helsingborg ska vara en expansiv och framtidsinriktad stad som attraherar en mångfald av olika människor som vill bo, uppleva och verka i staden. Med utgångspunkt i detta och vision Helsingborg 2035 är jämställdhet mellan kvinnor och män en självklarhet i staden. Genom undertecknandet av den europeiska deklarationen fortsätter arbetet med att jämställdhetsintegrera stadens verksamheter och erbjuda lika samhällsservice till alla invånare oavsett kön. [2]

Integration

Under 2013 utvecklades fokus på integrationsarbetet i Helsingborgs olika stadsdelar. Utvecklingen har inriktats på att skapa en socialt hållbar utveckling genom bland annat följande verksamheter och projekt:

Verksamheten Eget Driv som genomförs tillsammans med Helsingborgshem på Dalhem, Drottninghög och Närlunda. Syftet är att motverka utanförskap och stärka individen.

Samarbetsprojektet Fri Fotboll tillsammans med Ramlösa Södra FF, Helsingborgs IF och skol- och fritidsförvaltningen med målet att locka barn och unga till regelbunden idrottsaktivitet.

Planteringar utan gränser är ett samarbete mellan utvecklingsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen som syftar till att stärka och utveckla stadsodling och mötesplatser. Insatsen har bedrivits i fyra olika delar av staden; Drottninghög, Husensjö/Rosengården, Närlunda och Planteringen.

Processen PlantEra PlantÄra som innebär att myndigheter, det lokala näringslivet och organisationer initierar ett nytt arbetssätt på Planteringen och verkar för att fler ska få arbete, höja utbildningsnivån samt främja hälsa.

Drottning H är ett projekt som ska utveckla och förändra Drottninghög under de närmaste tjugo åren.

Ett annat viktigt arbete för att främja integrationen i staden är pilotverksamheten för romsk inkludering. Under fyra år kommer myndigheter och romer i Helsingborg att arbeta tillsammans med att utveckla metoder för att förbättra romers situation inom arbete, skola och hälsa. Ett resultat av detta är att en brobyggare anställdes 2013 som har i uppdrag att verka som representant och förebild för den romska gruppen samt arbeta för ökad förståelse mellan romer och majoritetssamhället.

Hållbar planering och biologisk mångfald

Inom detta område är det främst åtgärder som gäller planering av stadens gröna ytor som kommit långt. I samband med det färdiga grönstrukturprogrammet uppfylls flera av stadens uppsatta delmål.[3]

Det har skapats nya naturreservat i staden, granskog omvandlas till lövskog och skapar nya betes- och slåttermarker. På så sätt återskapas en variation av olika landskap inom stadens geografiska område, så som det såg ut innan våta marker dikades ut för att göra plats för ett intensivt jordbruk.[4]

Stadens ekologiska värden har stärkts under året genom anläggning av tre våtmarker och med ytterligare naturområden. Bruces skog har säkerställts som naturreservat och en ny naturpunkt har utvecklats på Råå vallar.

Byggandet av bostäder

Under 2013 byggdes ett flertal byggnader i staden, som till exempel;

 • Ny- och tillbyggnad av större verksamheter/kontor på Berga, Väla Södra och Ättekulla.
 • Tillbyggnad av Olympia fotbollsarena.
 • Skola på Västergård.

Stadens arbete med detaljplaner har under 2013 kännetecknats av såväl stora som små ärenden samt en strävan efter tydligare och bättre förankrade besked i tidiga skeden

av planansökan. De stora planärendena berör projekt som H+, Drottninghög och en ny kongressanläggning i centrum. Under 2013 godkändes 17 detaljplaner. Nio av dessa innehåller cirka 550 bostäder, varav 100 studentbostäder. Utöver bostäder rymmer de framtagna detaljplanerna exempelvis kontorslokaler, en större tillbyggnad till Knutpunkten, höglager på Långeberga och en ny brandstation på Planteringen.[5]

Helsingborgshem

Helsingborgshems uppdrag är tydligt: bolaget ska medverka till att uppfylla stadens målsättningar genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att staden kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva och bo i. Som allmännyttigt bostadsbolag finns förväntningar på att både utveckla stadsdelarna, bidra till stadens attraktivitet och erbjuda en variation av boenden. Under 2014 har Helsingborgshem startat arbetet med de nya bostadsområdena vid Maria stationsområde, i Rydebäck, Påarp och på Råå.

Helsingborgshem kommer att utveckla bostadsområdena genom att flytta fokus från enbart fastigheten till hela stadsdelen och till livet hemma. Det kommer att byggas och renoveras rekordmånga bostäder med målet att skapa trivsamma, trygga och levande boendemiljöer. Olika storlekar, standarder, arkitektur, lägen och hyresnivåer skapar variation, som i sin tur attraherar en mångfald av människor. I utbudet ska det finnas bostäder att åldras i och bostäder som får yngre invånare att stanna i Helsingborg. I samband med nya boendeerbjudanden och nyproducerade lägenheter kommer Helsingborgshem att bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden samt underlätta för fler att få sitt första boende. Ett annat fortsatt viktigt arbete är det bostadssociala programmet där resurssvaga grupper får tillgång till lägenheter i hela bolagets bestånd, vilket i sin tur bidrar till minskad segregation.[6]

Vuxenutbildning

I samband med statens satsningar på Yrkesvux, Yrkesutbildning för vuxna, och Vuxlärling, Lärlingsutbildning för vuxna, har stadens invånare haft möjlighet att fritt söka yrkes- och lärlingsutbildningar inom samverkansområdet Skåne Nordväst. Utbudet av utbildningar och efterfrågan på platser inom Yrkesvux var stor under 2013. Vuxlärling börjar också bli en etablerad utbildningsform i Helsingborg. Antalet elever inom vuxenutbildningen i staden ökade under 2013 till drygt 5 800 studerande totalt inom alla utbildningsformer. Från och med februari 2013 blev det möjligt att ansöka om vuxenutbildning i Helsingborgs stad via webbansökan. [7]

Försörjningsstöd

Arbetsmarknadsläget förbättrades under 2013 och fler helsingborgare kunde försörja sig själva. Det bidrog till att färre hushåll behövde försörjningsstöd. Antalet unga med försörjningsstöd minskade också, vilket främst förklaras med att Arbetsförmedlingen har fått ett större ansvar för ungdomsgruppen och att utvecklingsnämnden har satsat på fler arbetsmarknadsprojekt. Samarbetet mellan utveklingsnämnden och Arbetsförmedlingen fördjupades 2013. Handläggare på utvecklingsnämndens förvaltning arbetade en del av sin arbetstid på Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlare har i sin tur funnits på utvecklingsnämndens förvaltning.

Framtidsakademin är ett samarbete med det unga företaget Jobbassistenten samt skol- och fritidsförvaltningen med syfte att ge ungdomar, i familjer som har försörjningsstöd, kontakt med arbetsmarknaden. Samarbetet implementerades 2013.[8]

Vård och omsorg

Saker som har hänt inom vård och omsorg i Helsingborg, mellan 2012-2013.

 • Fritt omsorgsval inom hemvården för stadens invånare.
 • Nytt vårdboende, Åbrädden, med eget tillagningskök.
 • Nytt digitaliserat koncept som gör det enklare för kunder inom stadens egen LSS-verksamhet att berätta hur de upplever tjänsterna.

Inom äldreomsorgen utförs nationella kundundersökningar, Öppna jämförelser, som ger bra jämförelsetal gentemot andra kommuner. Nedan presenteras en del av resultatet:

Det är inte några större skillnader på resultatet i någon fråga mellan privat och kommunal utförare. Kunderna är nöjda med den hemtjänst de får. Det är inte några större skillnader på resultatet i någon fråga mellan privat och kommunal utförare. Kunderna är mycket nöjda med bemötandet de får av personalen. Kunderna känner sig trygga med den hemtjänst de får. Kunderna är mindre nöjda med informationen om tillfälliga förändringar. Resultaten är i nivå med resultatet för andra städer av jämförbar storlek.

Analysen av genomförda undersökningar som gäller vårdboende visade på följande resultat:

 • Kunderna är nöjda med personalens bemötande.
 • Kunderna känner sig trygga på sitt vårdboende.
 • 87 procent av kunderna fick plats på önskat vårdboende.

Resultaten är i nivå med resultatet för andra städer av jämförbar storlek. Den enda avvikelsen gäller frågan om huruvida måltiden är en trevlig stund på dagen, där Helsingborg har sämre resultat.

Kunderna är mindre nöjda med informationen om tillfälliga förändringar.

Fritt Omsorgsval

I oktober 2013 infördes Fritt Omsorgsval i Helsingborg. Invånarna kan nu själva välja om företaget Attendo eller den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg ska leverera deras omsorg, hemsjukvård och trygghetslarm. Det finns en frihet för invånarna i att själva kunna välja och byta utförare om de inte är nöjda. Den utförare de väljer svarar för samtliga tjänster och oavsett vilken de väljer är kostnaden densamma.[9]

Sociala frågor

Helsingborgs stad strävar mot utökade tidiga insatser och lättillgänglig service för stadens invånare. Tidiga och förebyggande insatser har därför samlats i en verksamhet tillsammans med mottagning, familjevåldsenhet, familjerätt, Barnahus och socialjour. I en nationell kvalitetsgranskning av 23 barnahus i Sverige, kom Barnahuset Skåne Nordväst på en andraplats.

Familjecentralerna fick mer resurser 2013 och socialjouren utökade därigenom sina öppettider och sin tillgänglighet, även på helger. Därför finns nu tjänstemän i beredskap dygnet runt. I linje med strävan mot tillgänglighet öppnades under året alkohol- och drogrådgivning på Carl Krooksgatan, där service erbjuds även på kvällstid.

Allt fler ungdomar drabbas av en psykisk ohälsa. I september 2013 startade metodutvecklingsprojektet Ungdomsguider i syfte att tidigt uppmärksamma och så snabbt som möjligt hjälpa unga med en psykisk problematik till rätt insats.

Under de senaste åren har det genomförts volymökningar för personlig assistans, bostad för vuxna och för daglig verksamhet. En växande grupp är personer som har en komplex problematik med socialt nedbrytande beteende. En annan förändring är att andelen personer inom målgruppen med behov av äldreomsorg ökar. Det ökade behovet av personlig assistans beror främst på att allt fler personer fått minskade timmar eller indraget beslut från Försäkringskassan.

Antalet bostäder, för personer med socialt stöd, behöver bli fler. Det krävs också ett nytänkande av hur dessa kan utformas och drivas. Vård och omsorgsnämnden upplever att fler personer än tidigare vill bo i egna lägenheter, koncentrerat till exempelvis ett trapphus, istället för i en gruppbostad. Lagstiftning skulle gynnas av en översyn där fler möjligheter till stöd och träning i träningslägenheter kan föregå ett beslut om den mer klassiska gruppbostadsmodellen.

Det är en utmaning att få in mer forskning inom stadens nämnder som arbetar med mjuka frågor. Att implementera evidens- och kunskapsbaserade metoder i det dagliga arbetet ger stora

utvecklingsmöjligheter. Inom socialtjänstens område, där de insatser staden beslutar om får stora konsekvenser för den enskildes liv är detta mycket viktigt. Därför gav kommunfullmäktige socialnämnden i uppgift att starta en forsknings- och utvecklingsenhet (FoU). Enheten startades under våren 2014 och arbetar på uppdrag från flera nämnder.[10]

Barns och ungas välmående i Helsingborg

Region Skånes folkhälsorapport, från år 2012, för barn och unga i Helsingborg, som gäller för skolåren 6 och 9 samt gymnasieår 2, visar bland annat:

 • Tjejer mår sämre psykiskt jämfört med killar.
 • Fler tjejer än killar röker.
 • Dubbelt så många tjejer känner sig stressade i vardagen jämfört med killar. Andelen för stressade killar i Helsingborg är dock högre jämfört med andelen i Skåne och tvärtom för flickor i Helsingborg.
 • Fler barn och unga i Helsingborg sover mindre än sju timmar per natt jämfört med genomsnittet för unga i Skåne.
 • Tjejer och killar dricker ungefär lika stora mängder alkohol.
 • Procentandelen för flickor och pojkar som känner sig mycket friska är större i Helsingborg jämfört med genomsnittet för Skåne.
 • Andelen flickor och pojkar som äter frukt, bär och grönsaker flera gånger om dagen är större i Helsingborg jämfört med den totala andelen i Skåne.
 • Flickor och pojkar i Helsingborg mår i allmänhet bättre jämfört med genomsnittet för bägge könen i Skåne.
 • 45,5 procent av pojkarna i Helsingborg sitter minst tre timmar framför datorn på fritiden jämfört med 18,8 procent av flickorna.
 • Fler unga i Helsingborg anser sig ha en nära vän jämfört med andelen för Skåne.
 • Andelen som har svarat att de upplever att de har mycket stora eller stora möjligheter att föra fram sina åsikter i kommunen är 17,5 procent i Helsingborg jämfört med 19 procent för Skåne.
 • Det är färre unga i Helsingborg som har blivit erbjudna alkohol av sina föräldrar jämfört med den genomsnittliga andelen i Skåne.
 • Färre föräldrar i Helsingborg har köpt ut alkohol till sina barn och ungdomar jämfört med den totala andelen föräldrar i Skåne.
 • Fler ungdomar i Helsingborg har någon gång under det senaste året blivit erbjuden att prova eller köpa narkotika jämfört med genomsnittet för Skåne.
 • Färre ungdomar i Helsingborg har använt narkotika jämfört med genomsnittet för unga i Skåne.
 • Färre unga i Helsingborg har blivit mobbade mer än en gång i månaden de senaste månaderna jämfört med genomsnittet för unga i Skåne.[11]

Framtida utmaningar för att bli en gemensam stad

 • På grund av oroligheter i omvärlden förväntas en ökning gällande mottagandet av nyanlända flyktingar.
 • Andelen försörjningstagare med en hälsoproblematik har ökat.
 • Allt fler ungdomar drabbas av en psykisk ohälsa.
 • Minska antalet individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst.
 • Dagens äldre skiljer sig från tidigare generationer gällande exempelvis utbildningsnivå, hälsa samt ökade krav och behov.
 • Allt tyder på att framtidens äldre kommer att vara friskare och kunna arbeta längre.
 • Eftersom andelen äldre blir mycket större kommer det behövas mer vård då risken att få försämrad hälsa ökar med ålder.
 • Att kunna erbjuda äldre personer möjlighet att bo kvar i sitt närområde är en central fråga. Arbete med att hitta sådana lösningar kommer att få hög prioritet de närmaste åren tillsammans med utvecklingen av stöd via IT, Internet och teknisk utveckling.
 • Arbetet med funktionsnedsatta kan utvecklas mycket med stöd av IT, internet och en teknisk utveckling i framkant.
 • Utmaningen med ett ökat antal äldre beskrivs ofta som ett ekonomiskt problem i kombination med att färre yngre kan bidra som arbetskraft i äldreomsorgen.
 • För Helsingborg tillsammans med andra städer och länder kommer det att vara viktigt att ta vara på det kunnande som finns hos den växande andelen äldre yrkesverksamma och hos pensionärer.
 • Ökad inflyttning till Helsingborgs stad leder till ett ökat tryck på stadens grönområden och naturreservat, vilket medför behov av tillsyn.
 • Förlusten av bilologisk mångfald eftersom det i nuläget inte ser ut som att staden kan nå målen om mängd lövskog och anläggning av våtmark.
 • En växande grupp är personer som har en komplex problematik med socialt nedbrytande beteende.
 • Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor genom ökat konkret samarbete mellan socialförvaltningen samt skol- och fritidsförvaltningen.
 • Öka klienternas delaktighet och inflytande.
 • Förbättra uppföljning och analys av nyttan med verksamheters insatser i staden.
 • Få igång verksamhetsnära forskning och öka användandet av evidens- och kunskapsbaserade metoder.
 • Dubbelt så många tjejer känner sig stressade i vardagen jämfört med killar. Andelen för stressade killar Helsingborg är dock högre jämfört med andelen i Skåne och tvärtom för flickor i Helsingborg.
 • Fler ungdomar i Helsingborg har någon gång under det senaste året blivit erbjuden att prova eller köpa narkotika jämfört med genomsnittet för unga i Skåne.

Nyckeltal som berörs inom visionsområdet för den gemensamma staden

Tillbaka

[1] http://www.helsingborg2035.se/?page_id=16
[2] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf s.16-19
[3] http://www.helsingborg.se/startsida/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/natur-och-kultur/gronstrukturprogram/
[4]http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Milj-rapport_2013.pdf
[5] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf s.20
[6] Ibid s.3
[7] Ibid, s.71
[8] Ibid, s.69
[9] Ibid, s.63-67
[10] Ibid, s.76-79
[11] http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/folkhalsa-och-social-hallbarhet/folkhalsorapporter/folkhalsorapport-barn-och-unga-i-skane/