Den balanserade staden

Den balanserade staden

Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck – vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus – här är det enkelt att göra kloka val. [1]

Hållbar utveckling

Den hållbara utvecklingen består av tre dimensioner som samstämmigt och ömsesidigt ska stödja varandra; den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Arbetet med hållbar utveckling har pågått inom Helsingborgs stad i flera år. Staden vill vara en förebild i miljö- och klimatfrågor på väg mot den balanserade staden 2035.[2]

Helsingborgs stad prisad för miljöarbete

I Helsingborgs stad genomförs ett aktivt miljöarbete och staden har bland annat utsetts till årets miljökommun, år 2009, i tidningen Miljöaktuellt. Enligt den föregående miljödirektören i Helsingborg, Ulla Ingers, fick staden priset till stor del på grund av de stora satsningarna på produktion av biogas, vilket är ett fossilfritt bränsle som används av alla stadsbussar. Produktionen bidrar till minskad klimatpåverkan samt bättre luftkvalitet i staden.[3]

Helsingborg har även fått pris för sitt arbete med att införa miljö- och elbilar. År 2011 fick Helsingborgs stad första pris som Miljöfordonsdiagnos kommun på grund av att staden har en hög andel miljöbilar, låg klimatpåverkan och en stor andel bilar som drivs med förnybara drivmedel.[4] Trots dessa priser återstår det många miljöutmaningar för Helsingborg.

Avfall

NSR sköter, sedan några år tillbaka, renhållningen i Helsingborg på uppdrag av Helsingborgs stad.

Utöver Helsingborg ansvarar NSR för planering, insamling, återvinning och behandling av avfall på uppdrag från ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Åstorp och Ängelholm. NSR samarbetar även med ägarkommunen Höganäs som själv ansvarar för sin renhållning.

NSR:s framtid genomsyras av målen om avfallsminimering. År 2020 ska den totala avfallsmängden ha minskat från 500 kilo till 320 kilo per person och år. Förutom att radikalt minska det totala avfallet ska mängden farligt avfall samt el- och elektronikavfall halveras. I Helsingborg finns det högt uppställda mål på att avfall ska sorteras och slängas i rätt fraktion. Detta undersöks genom så kallade plockanalyser. Vid dessa plockanalyser har det uppmärksammats att mängden elavfall i restavfallet ökat från 2011-års nivå 1,1 procent till 1,4 procent. NSR fortsätter sin satsning på att få medborgarna att sortera rätt. Bolaget strävar även mot en halvering av felsorterat restavfall och fortsätter sin satsning på att få medborgarna att sortera rätt.

NSR ska även utveckla en ny återvinningscentral, som kommer att innebära en stor förbättring för Helsingborgs invånare genom större ytor, ökad säkerhet och ett bättre trafikflöde.[5]

Ekologiska livsmedel

Varje år köper staden tjänster och varor för mellan 1,5 och 2 miljarder kronor. Att köpa in rätt varor och ställa krav vid upphandling har stor betydelse för samhällsutvecklingen mot mer hållbara produkter. Andelen inköpta ekologiska livsmedel i stadens verksamheter uppgick under 2012 till 15 procent. För de flesta förvaltningar, bortsett från skol- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, består livsmedelssortimentet i stort sett av kaffe, te, mjölk och frukt. Mängden inköpta ekologiska varor skiljer sig dock åt mellan stadens förvaltningar. Några förvaltningar ligger på runt 20 procent ekologiska alternativ medan andra ligger upp mot 95 procent. I staden har flera viktiga insatser gjorts för att öka andelen ekologiska livsmedel de kommande åren.[6] Under 2013 ökade andelen inköp av ekologisk mat till 16,5 procent.[7]

Kemikalier

Kemikalier i varor är en annan viktig fråga och Helsingborg arbetar för att ställa krav på innehållet i de möbler, leksaker, plastmattor, städkemikalier med mera som köps in. Fokus är på barn och unga då de är extra känsliga och utsatta.[8] Under hösten och vintern 2014 driver miljöförvaltningen i Helsingborgs stad projektet ”Våga fråga” som syftar till att informera invånarna om att varor kan innehålla farliga kemikalier. En person kan inte se på en vara om den innehåller farliga kemikalier. Varor behöver inte heller märkas om de innehåller något farligt. Däremot har företaget, som säljer varan, ansvaret för att produkten är säker för hälsan och miljön.

Mjuk plast, smutsavvisande tyg och flamskyddad inredning är några saker som vi människor vant oss vid och som behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör idag. Det är kemikalierna som gör det möjligt. Om kemikalierna läcker ut kan det i värsta fall leda till cancer eller påverka vår förmåga att få barn.[9]

Rent vatten

Två exempel på arbeten som pågår gällande rent vatten i Helsingborg är stadens information och krav kring rening av enskilda avloppsanläggningar samt kartläggning av mark som riskerar att översvämmas. Det finns numera en gemensam strategi för stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden gällande vatten och avlopp på landsbygden.[10]

Stadens användning av bekämpningsmedel var under 2013 relativt stor. Detta beror framförallt på en övergripande bekämpning längs industrispår samt behov av bekämpning av jätte-björnloka. Även på Sofiero och Fredriksdal användes bekämpningsmedel 2013. Inom dessa områden har handlingsplaner tagits fram för att successivt övergå till biologiska bekämpningsmedel.[11]

NSVA kommer fortsätta arbetet med att förbättra reningen av avloppsvatten för att minska utsläpp och övrig miljöpåverkan. Initialt kommer fokus ligga på att förbättra och optimera anläggningarna för att höja den allmänna standarden. I nuläget arbetar NSVA, tillsammans med Helsingborgs stad, fram en dagvattenplan för kommunen. Syftet med en dagvattenplan, vilken kompletterar Helsingborgs dagvattenpolicy, är att skapa ett tydligt planerings- och beslutsunderlag. [12]

En av NSRs satsningar är att utveckla hanteringen av förorenat vatten. Målet är att halvera mängden vatten som behöver biologisk behandling samt att ta fram en teknik som möjliggör att det behandlade vattnet kan släppas ut i Öresund.[13]

Klimatfrågan

Klimatfrågan berör alla människor på jorden och avspeglas i två stora utmaningar, dels måste mänskliga aktiviteter med negativ klimatpåverkan minska och på sikt upphöra, dels måste en anpassning ske till de klimatförändringar som inte går att undvika. Helsingborgs stad har stora möjligheter att påverka det lokala miljöengagemanget och samtidigt driva på den nationella och internationella utvecklingen genom att visa på klimatsmarta lösningar. Staden genomför ett aktivt miljöarbete, men står inför utmaningen att förebygga klimatförändringens negativa effekter och utveckla beteendepåverkande insatser. Sammanfattningsvis har staden en viktig roll i att underlätta för invånarna att göra klimatsmarta val för boende, transporter, mat, shopping och offentliga tjänster. [14]

Framtida utmaningar för att bli en balanserad stad 2035

  • Svårt att uttala sig om det finns tillräckligt bra grundvatten i Helsingborgs stad. En övergripande vattenplan håller på att tas fram.
  • Genom miljökrav på upphandlingar kan staden påverka inköp av varor fria från gifter och kemikalier.
  • Halvera mängden vatten som behöver biologisk behandling.
  • År 2020 ska den totala avfallsmängden ha minskat från 500 kilo till 320 kilo per person och år. Förutom att radikalt minska det totala avfallet ska mängden farligt avfall samt el- och elektronikavfall halveras. NSR strävar även mot en halvering av felsorterat restavfall.
  • Hur bemöter vi klimatfrågan på bästa sätt i Helsingborg?
  • Staden behöver bli bättre på att mäta det ekologiska fotavtrycket.
  • Staden har en viktig roll i att underlätta för invånarna att göra klimatsmarta val för boende, transporter, mat, shopping och offentliga tjänster.
  • Helsingborgare upplever buller från vägtrafik i större utsträckning än genomsnittet för invånare i Skåne.

Nyckeltal som berörs inom visionsområdet den balanserade staden

Tillbaka

[1] http://www.helsingborg2035.se/?page_id=16
[2] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf s.25
[3] http://www.hemhyra.se/skane/helsingborg-ar-sveriges-basta-miljokommun
[4] http://www3.infotorg.se/Nyheter/NewsList/Kommuner-och-landsting-allt-battre-pa-miljobilar/
[5] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf s.31
[6] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Milj-rapport_2013.pdf s.4
[7] http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/resultat-och-jamforelser/jamfor-resultat/helsingborg/miljo-och-klimat/
[8] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf
[9] http://www.helsingborg.se/vagafraga
[10] http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Helsingborgs_stads_Arsredovisning_2013_juni.pdf s.76
[11] Ibid s.84
[12] Ibid s.76
[13] Ibid s.103
[14] http://trendomvarld2014.helsingborg.se/wp-content/uploads/2014/09/TrendOmvarldHbg-planering-2015.pdf s.43