Nulägesanalys

Vad tänker du på när du hör ordet livskvalitet? Tänker du på en långfrukost, ett bad i Öresund, en sagostund med barnen eller något annat? I Nationalencyklopedin beskrivs livskvalitet som den upplevda känslan av att leva ett gott liv. Det är en subjektiv upplevelse som skiljer sig från yttre mätbara betingelser. Till exempel är dålig hälsa per definition inte lika med dålig livskvalitet, men kan förstås starkt bidra till att minska den. Begreppet är viktigt inom medicinsk etik och hälsoekonomi. I ett större perspektiv anses ofta livskvalitet uppstå genom till exempel omsorg om svaga grupper i samhället, miljöskydd, tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, förbättring av boendeförhållanden, arbetsvillkor och hälsovård.  Därigenom kan alla människor ha olika uppfattning om vad livskvalitet är för hen.[1]

I Helsingborgs stad har vi valt att beskriva livskvalitet som; ”Livskvalitet är att ha lika förutsättningar att leva ett gott liv, att kunna skapa sin egen lycka och att må bra hela livet. Livskvalitet är att kunna vara delaktig, kunna påverka och vilja ta ansvar för vardagen, miljön och vår gemensamma framtid. Livskvalitet i Helsingborg skapas med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i fokus.”

Utifrån denna nulägesanalys går det att konstatera att Helsingborgs stad arbetar aktivt med miljö- och folkhälsofrågorna, men det återstår utmaningar för att kunna bli en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad år 2035. Därigenom finns det områden, inom miljö och folkhälsa, som staden behöver arbeta med för att skapa goda förutsättningar för att helsingborgare ska kunna skapa en hög livskvalitet.

Varför tas en nulägesanalys av miljö- och folkhälsoläget i Helsingborgs stad fram?

Helsingborgs stads vision och dess fem prioriterade områden ska resultera i byggandet av ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg 2035. I denna nulägesanalys är det fokus på miljömässig – och social hållbarhet i samband med att miljö- och folkhälsotillståndet i Helsingborg beskrivs. Genom att kartlägga nuläget, av miljö- och folkhälsoläget i staden, blir det lättare att följa upp utvecklingen av helsingborgares livskvalitet årsvis. Nulägesanalysen syftar till att fungera som ett kunskapsunderlag till programmet samt skapa en struktur att utgå från i kommande uppföljningsarbete av stadens livskvalitetstillstånd.

Nulägesanalysen är uppdelad i fyra större avsnitt:

Miljökvalitet

Folkhälsa

Djupintervjuer

Visionsområden 

[1] http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/livskvalitet