Omvärld/Nuläge

SLF013396_crop_liten

Helsingborg är först i Sverige med att ta fram ett livskvalitetsprogram, och foga samman arbetet med miljö och folkhälsa under ett och samma paraply. Livskvalitetsprogrammet sätter människan i centrum, och utgår från vad människan behöver för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Liknande tankar sprids över allt större delar av världen, och värden som trygghet, demokrati, närhet till grönska och kollektiva transporter blir viktigare och viktigare komplement till ekonomiska tillväxtmått för att mäta samhällens, och människors, framgång.

Livskvalitetsprogrammets omvärldsbeskrivning gör nedslag i några av de strömningar och tankar som finns kring livskvalitet som värdebegrepp, och varför det är en viktig fråga att jobba med.

Den nulägesanalys som är kopplad till programmet ger en översikt över Helsingborg idag, och vilka som är våra största utmaningar och hinder för att nå vår vision för Helsingborg 2035.

Helsingborgs stad jobbar hela tiden med att bevaka omvärlden för att ta till oss nya kunskaper och bli bättre i vårt arbete. Stadens övergripande trend- och omvärldsanalys hittar du här.