Våra övergripande ambitioner

Helsingborg 2035 säger att Helsingborg ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden. För att nå dit måste vi driva på och ständigt utveckla Helsingborg i riktning mot denna vision. Genom tydliga vilje-inriktningar och prioriteringar får vi stöd i vårt strategiska arbete för en hållbar utveckling.

Avstamp i internationellt, nationellt och regionalt arbete

Arbetet med livskvalitet genomsyrar hela Helsingborgs stads uppdrag, och ska vara en naturlig del av vårt arbete. Vårt lokala arbete är en länk i en lång kedja av lagar, överenskommelser och beslut inom områdena folkhälsa och miljö.

På internationell nivå är FN:s 17 hållbara utvecklingsmål som sträcker sig fram till 2030 den utgångspunkt som bildar grundförutsättningarna för oss att utgå från i vårt arbete. Även de nationella och regionala folkhälso- och miljökvalitetsmålen är vägledande för livskvalitetsprogrammet, liksom den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ”Det öppna Skåne 2030” där ett av de prioriterade ställningstagandena är att ”Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet”.

Förutsättningar_utgångspunkter_GÄLLANDE

Vi ska arbeta för att Helsingborgs arbete ska ligga i framkant, och vi vill vara en god förebild i arbetet med frågor som rör människors livskvalitet.

Synergieffekter och ny kraft för hållbar utveckling

Vi ser att livskvalitetsprogrammet som den gemensamma utgångspunkten för miljö och folkhälsa ger synergieffekter i vårt arbete. Många av utmaningarna som finns inom miljö och folkhälsa är gemensamma eftersom de har en påverkan på mänskligt välmående, men hittills har vi försökt hantera dem på olika sätt. Att utgå från förutsättningar för livskvalitet när vi arbetar med dessa utmaningar hjälper oss att skapa en tydlig koppling till hela samhällets hållbara utveckling.
En annan synergieffekt är den som skapas när vi kopplar förutsättningar för livskvalitet till hälsans sociala bestämningsfaktorer, ett system som beskriver de förutsättningar och strukturer som samspelar för mänskligt välmående. Dessa bestämningsfaktorer och konsekvenser återfinns inom såväl den sociala, denekologiska som den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Att vi knyter dem till vårt arbete med livskvalitet hjälper oss att sätta människan i centrum, och skapar därmed bättre förutsättningar hållbar utveckling inom alla tre dimensioner.
En tredje synergieffekt handlar om nya sätt att nå fram till individen och skapa ett hållbart förhållningssätt till framtida utmaningar. Vårt arbete utgår från att förutsättningar för livskvalitet också skapas genom att göra människor mer medvetna om och villiga att ta ansvar för att lösa våra gemensamma utmaningar. Att lösa dessa utmaningar behöver inte innebära en begränsning av våra möjligheter att tillfredsställa våra egna behov. Tvärtom kan lösningar som baseras på frivillighet och medvetna val bidra till en känsla av ökad livskvalitet. Att arbeta med livskvalitet hjälper till att skapa balans mellan olika behov, där allt samverkar för att vi ska kunna må bra här och nu, och överleva långsiktigt på vår planet.