Kunskap/Wiki

SLF035042_crop_liten

Livskvalitetsprogrammet ska vara ett stöd som hjälper Helsingborg att prioritera livskvalitetsarbetet och göra rätt saker. För att hålla programmet levande och aktuellt fylls livskvalitetsprogrammets webbplats kontinuerligt på med ny kunskap. Det kan handla om forskning, intressanta artiklar, goda exempel och egna erfarenheter. Begränsningarna är få, och möjligheterna stora.

I vår wiki har också du möjlighet att bidra med dina tankar och exempel på vad god livskvalitet är, och hur du tycker att Helsingborg bör jobba för att skapa förutsättningar för att livskvaliteten i staden ska öka. Från och med hösten 2015 kan du ansöka om att bli redaktör på denna webbplats, och publicera dina egna kunskapsinlägg.

Såhär ser strukturen för våra taggar (#) ut:

Varmt välkomnande

#Välkomnande

Vi tar tillvara och utvecklar mångfalden i staden

#mångfald

Utveckla arbetssätt och samarbeten som skapar lika möjligheter för alla och får oss att tänka och agera inkluderande i allt vi gör.

#lika

Ta tillvara på den internationella kompetensen i staden

#kompetens

Stärka våra stadsdelars identiteter och utveckla våra närområden för att bättre tillgodose de önskemål och behov som finns bland de boende i staden.

#identitet

 

Ta bort fysiska hinder och kommunikativa barriärer som försvårar våra kontakter med varandra eller begränsar vår rörelsefrihet.

#tillgänglighet

Vi skapar hem för alla

#hem

 

Skapa en god dialog mellan markägare och byggherrar som fokuserar på att tillgodose dagens och framtidens behov hos boende och bostadssökande i Helsingborg.

#bodialog

Testa och använda innovativa lösningar som skapar klimatsmarta boenden ur ett livscykelperspektiv.

#klimatsmart

Utveckla samarbeten och modeller med olika aktörer som gör det möjligt för de som idag av olika skäl står utanför bostadsmarknaden att kunna få sin egen bostad.

#bostad

 

Säkra ett ansvarsfullt mottagande av nyanlända med boenden av god kvalitet och ett värdigt bemötande.

#mottagande

Vi erbjuder värdefull sysselsättning

#sysselsättning

Främja lösningar som bidrar till ett hållbart arbetsliv utifrån individuella förutsättningar och personliga behov.

#arbetsliv

Stötta frivilliga insatser som väcker engagemang och gör det möjligt att delta efter bästa förmåga.

#frivilligt

Uppmuntra fler att våga förverkliga sina idéer, med särskilt fokus på hållbara innovationer.

#innovation

Medverka i förnyelsen av kultur- och föreningslivet, så att fler aktiverar, organiserar och engagerar sig tillsammans

#kulturliv #föreningsliv

Allas delaktighet

#Delaktighet

Vi lyssnar, öppnar upp och delar kunskap

#öppna

Främja transparensen, insynen och medskapandet i våra verksamheter, för att lyckas fånga fler goda idéer och kunna dela kunskap.

#insyn

Tillsammans med olika aktörer vidareutveckla en tydlig, öppen och ärlig kommunikation som skapar förtroende för Helsingborg, demokratin och mellan oss.

#förtroende

Öppet och nyfiket prova nya vägar för att etablera Helsingborg som en världsledande nod för internets möjligheter.

#internet

Vi skapar jämställdhet i samhället

#jämställdhet

Genomlysa strukturer i våra verksamheter och utveckla metoder och arbetssätt som skapar fler jämställda utbildningar, arbetsplatser och fritidsaktiviteter.

#jämställt

Utjämna socioekonomiska skillnader mellan kvinnor och män genom att fördela hälsofrämjande insatser där de bäst behövs.

#fördela

Rikta insatser och sprida kunskap för att förebygga och minska psykisk ohälsa bland unga, med särskilt fokus på unga kvinnor.

#psykiskhälsa

Arbeta tvärsektoriellt och innovativt för att öka särskilt utsatta kvinnors deltagande i samhället.

#deltar

Arbeta aktivt med samhällsstrukturer för att motverka hot och våld mot kvinnor.

#hot

Vi ser till barn och ungas perspektiv

#barnet

Skapa och utveckla en mångfald av trygga, inspirerande och hälsosamma miljöer för barn och unga att vistas i.

#barnmiljö

Satsa på tidiga insatser och samarbeten för att alla barn ska kunna få en god uppväxt, goda kunskaper och ett bra liv som vuxna, och säkra att barn och unga i behov av ny boendemiljö eller omplacering känner sig trygga och väl omhändertagna.

#lyckadebarn

Hitta arbetssätt och göra insatser som mildrar effekterna av ekonomiska skillnader i barns uppväxter, och minska konsekvenserna av social utsatthet.

#uppväxtvillkor

Lyfta fram barnets röst i samhället genom att lyssna mer och anpassa vår kommunikation

#barnetsröst

Livslång aktivitet

#Aktivitet

Vi har upplevelser för alla sinnen

#sinnen

Länka samman hela Helsingborg genom fler och mer tillgängliga upplevelsestråk av grönska och vatten, som inspirerar till rörelse och fysisk aktivitet.

#upplevelser

Utveckla en välkomnande och hälsofrämjande stadsmiljö där kulturen och naturen tillåts komma nära och beröra oss.

#stadsmiljö

Skapa utrymme åt lugna och stillsamma miljöer för reflektion, vila, återhämtning och umgänge.

#vila

Förbättra möjligheterna till eget inflytandet över, och förverkligandet av, upplevelserna i och kring Helsingborg.

#inflytande

 

Vi inspirerar till ett aktivt och hälsosamt liv

#hälsosam

Stötta initiativ som ger fler möjligheter att delta i fysiska, sociala och kulturella aktiviteter på sin fritid.

#fritid

Utveckla initiativ och arbetssätt som ger utrymme för mer fysisk aktivitet i anknytning till förskola, skola och arbete.

#aktivdag

I samverkan med olika aktörer arbeta för långsiktig god hälsa och en miljö som skyddar oss från skadliga föroreningar och störningar.

#frisk

Vi skapar trygghet och säkra miljöer

#trygghet

Uppmuntra initiativ som baserat på mänsklig närvaro skapar trygghet och får oss att vistas i våra gemensamma offentliga rum.

#närvaro

 

Främja användandet och införandet av ekosystemtjänster som skapar kvalitet, funktion och attraktivitet över hela staden.

#ekosystemtjänst

 

Bygga en robust stad och klimatanpassa staden i den omfattning som krävs för att hantera dagens och framtidens klimatutmaningar.

#klimatanpassning

Förebygga och hantera föroreningar i mark, luft och vatten och andra faktorer som kan påverka människors hälsa och miljön negativt.

#föroreningar

Värdefulla samband

#Samband

Vi ser hela människan

#helhet

 

Lägga fokus på tidiga insatser och sociala investeringar som minskar riskerna att hamna i ekonomiskt eller socialt utanförskap.

#förebygga

Uppmuntra innovationer, nya metoder och arbetssätt som leder till att vi kan möta invånarnas behov av delaktighet på bästa sätt.

#behov

Arbeta med verktyg och metoder där individens hela bakgrund och individuella förutsättningar bildar utgångspunkten för val och prioritering av framtida stödinsatser.

#stöd

Vi har minskat vårt ekologiska fotavtryck

#fotavtryck

Ge hela Helsingborg tillgång till ett hållbart och uthålligt energisystem med effektiva lösningar och förnyelsebar energi.

#energisystem

Skapa hållbara och slutna kretslopp för jordbruk, energi, vatten, avlopp och avfall, med etablerade beteenden som förebygger spill och uppkomsten av avfall.

#kretslopp

Förändra vår konsumtion och produktion av livsmedel så att den blir mer hållbar, och välja varor och tjänster som är både etiskt och miljömässigt sunda och hållbara.

#konsumtion

Fasa ut fossila bränslen ur våra verksamheter och ständigt minska vår användning av energi och vår påverkan på klimatet ur ett livscykelperspektiv.

#förnyelsebart

Vi väljer de hållbara resorna

#resor

Utveckla promenadstaden Helsingborg, där gående får ett betydelsefullt och ökat utrymme i staden.

#promenadstad

Belysa och främja cyklisterna och cyklandets fördelar för att minska bilberoendet och för att få fler att välja cykeln som transportmedel.

#cyklist

Stötta och initiera hållbara lösningar för privatbilismen och det delade användandet av gemensamma fordon.

#fordonspool

Skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafiken, och uppmuntra förändringar i beteende som leder till hållbart resande.

#kollektivt

Främja pålitliga system för hållbara transporter och samdistribution av varor i och kring staden.

#transportsystem

 

Långsiktigt ansvarstagande

#Ansvar

Vi har möjligheter till kontakt med andra människor varje dag

#kontakt

Skapa forum för inspirerande och lärande möten mellan olika grupper i samhället och över generationsgränserna.

#forum

Uppmuntra arbetsformer och förhållningssätt som ger tid och utrymme för mänskliga möten i arbetslivet.

#möten

Främja initiativ som verkar inkluderande och stärker individens egen makt att lyfta och utveckla sig själv.

#egenmakt

Belysa och stötta positiva förebilder och exempel som inspirerar till långsiktigt hållbar utveckling.

#förebilder

Vi låter ekonomin skapa mervärde

#mervärde

Köpa och upphandla varor och tjänster utifrån tydliga krav för en hållbar utveckling och systematiskt följa upp de kraven.

#inköp

Använda samhällsekonomiska kalkyler och långsiktig ekonomisk planering som verktyg för att prioritera våra investeringar.

#samhällsekonomi

Främja och bidra till förekomsten av lösningar för delat ägande och gemensam användning av varor och tjänster.

#dela

Vi utvecklar landskap som främjar biologisk mångfald

#biologiskmångfald

Främja en planering som skyddar och utvecklar våra vattendrag, parker skogar ängar och åkrar, och de värden för miljö och människa som de innehåller.

#planering

Återställa allt fler ursprungliga naturmiljöer i och kring Helsingborg i samarbete med olika aktörer.

#naturmiljöer

Skydda och bevara de land- och vattenområden som har eller kan bidra till en hög biologisk mångfald.

#skydd

Använda oss av verktyg så som balanseringsprincipen i all stadsutveckling.

#balans