Gott exempel – Vi arbetar med alla sinnen – Vård- och Omsorg i Helsingborgs stad

Vi arbetar med alla sinnen

I höst växlar vi om Omsorg i Helsingborgs arbete med sinnesinspiratörer. Från att ha haft särskilda inspiratörer för de olika sinnena, kommer vi nu att arbeta med alla sinnen – precis som vi gör i verkligheten. Som en del i det arbetet bjuder vi in kocken Rikard Nilsson och lokala krögare i satsningen ”Smaka med alla sinnen”.

I vårt värdegrundsarbete inom Omsorg i Helsingborg har vi tidigare satsat på inspiratörer för ett sinne i taget och vi har hittills haft inspiratörer för smak, känsel och doft. Men verkligheten är inte uppdelad så, utan vi upplever och arbetar med alla sinnen samtidigt. Varje dag träffar vi personer som har behov av olika slag och vi behöver arbeta med alla sinnen för att kunna möta dem på bästa sätt.

– Vår värdegrund är en del av vårt sätt att arbeta och förhålla oss till dem vi arbetar med och för. När vi verksamhetschefer har pratat med medarbetare är det många som säger att det därför är självklart att alla ska vara sinnesinspiratörer och värdegrundsinspiratörer. Vi håller med och därför kommer vi från och med i höst att arbeta på ett annat sätt med inspiration för alla sinnen, säger Cecilia Lindberg Bossen som är verksamhetschef för LSS-verksamheterna och förebyggande enheten inom Omsorg i Helsingborg.

Värdegrunden hjälper oss
I höstas gick alla medarbetare på värdegrundsteater och under våren har vi diskuterat frågor kring värdegrunden och hur vi använder den i arbetet. Diskussionerna utifrån värdegrunden kan hjälpa oss att se på vårt arbete från andra vinklar och även kunna lyfta upp sådant som annars kan vara jobbigt att prata med sina kollegor om.

– Även om våra verksamheter ser olika ut, arbetar vi med personer som behöver någon form av omsorg eller vård. De är ofta i utsatta situationer på ett eller annat sätt och därför är vi så viktiga. När vi arbetar efter de lagar och riktlinjer som vi ska följa och gör det i enlighet med vår värdegrund, då tar vi steget längre än att ge omsorg med bra kvalitet – vi bidrar till våra kunders livskvalitet, säger Viweca Thoresson som är verksamhetschef för hemvård, hemservice, dygnsavlösning, dagverksamhet, habiliteringsteamet, utvecklingsenheten och bemanningsenheten.

Satsar på måltiderna
I höst kommer vi att göra en satsning på måltider inom Omsorg i Helsingborg. Redan nu arbetar vi mycket med maten och måltiderna och vår kostchef Jenny Håkansson och måltidsutvecklarna Sara Nyberg och Zandra Mattsson arbetar för att hela måltiden ska vara en upplevelse för våra kunder. Till sin hjälp har de bland andra kostombuden på vårdboendena.

– I höst kommer vi att bredda det arbetet och se hur vi kan bidra till att göra måltiderna till upplevelser för alla sinnen i fler verksamheter. Vi kommer att bjuda in medarbetare från alla verksamheter i arbetet. Sedan ska de fungera som inspiratörer för sina kollegor, säger Stellan Holm som är verksamhetschef för vårdboenden, korttidsenheten och Matomsorg.

Samarbete med lokala krögare
I höst kommer vi att samarbeta med kocken Rikard Nilsson och lokala krögare och kockar som ska göra inspirerande gästspel på våra vårdboenden. Deras arbete kommer att spridas så att våra andra verksamheter kan ta del av deras recept och inspiration.

– Det här är ett spännande och unikt samarbete som kommer att ge mycket åt Omsorg i Helsingborgs kunder. Medarbetarna får ta del av krögarnas inspiration och lust till mat och kan hjälpa till att höja upplevelserna av måltiderna. Samtidigt får krögarna en bild av hur det fungerar inom Omsorg i Helsingborgs verksamheter, vilket kan ge goda samarbeten framöver, säger Rikard Nilsson.

Breddar inspirationsarbetet
En del verksamheter har sinnesinspiratörer för de tre sinnena vi har fokuserat på tidigare. Sedan de utsågs har det hänt mycket inom Omsorg i Helsingborg: vi har fått nya verksamheter och vi har haft organisationsförändringar. Det gör att vi har flera verksamheter som inte har några utsedda sinnesinspiratörer alls, medan andra har aktiva inspiratörer.

Nu när Omsorg i Helsingborg går vidare i vårt arbete med alla sinnen, kommer verksamheterna att utse personer som får i uppdrag att arbeta extra med just Smaka med alla sinnen för att inspirera sina kollegor. Det kan vara någon som redan har fungerat som inspiratör eller kostombud eller blir helt ny i sin roll. Det viktiga är att det är personer som tycker att måltiderna är viktiga och kan fungera som inspiratörer i det fortsatta arbetet när det gäller mat och måltider.

Inspirationsdag den 15 september
De som får uppdraget kommer att bjudas in till en spännande inspirationsdag den 15 september, där de får med sig idéer för det fortsatta arbetet med måltider och smaka med alla sinnen.

Arbetet är en del av vårt värdegrundsarbete och ett komplement till arbetet som kostombuden gör på våra vårdboenden.
Naturligtvis kan de som en gång utsågs till sinnesinspiratörer fortsätta att inspirera sina kollegor utan att vara utsedda till inspiratör för ett särskilt sinne. Nu breddar vi arbetet så att alla kan inspirera och dela med sig av sina goda erfarenheter i hur vi kan arbeta med alla sinnen.

(Artikeln publicerades ursprungligen på Helsingborgs stads intranät, och ansvarig för satsningen är förvaltningens kostchef Jenny Håkansson)